Programma 6 Sociaal domein 

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Betrokken afdeling(en)Ondersteuning en Zorg
Budgethouder(s)Gerrit Overbeek
Financieel adviseurHenry Seep

Wat willen we bereiken?

We ondersteunen de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische of psychosociale problemen. Ook als ze (door ouderdom) geconfronteerd worden met beperkingen.

De ondersteuning is gericht op het zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen.

Het tegengaan en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het bieden van hulp aan slachtoffers en plegers.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

Het Interventieprogramma is ook hier leidend:

  • Versobering en vermindering inzet Wmo ondersteuning: nog steeds gaan wij uit van maatwerk maar begrenzen wij de inzet (in uren of dagdelen ondersteuning), met als uitgangspunt dat wij zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo goedkoop mogelijk de zorg en ondersteuning inzetten (‘goedkoopst adequaat’).
  • Beschermd en begeleid wonen: wij zullen de indicaties van cliënten die begeleid wonen opnieuw bekijken en onderzoeken of begeleid wonen een andere vorm van financiering vraagt.
  • Verschuiven van cliënten die nu nog dagbesteding hebben, maar die ook in aanmerking zouden komen voor beschut werk (financiering vanuit Participatiewet).

Beschermd wonen

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk voor Beschermd wonen (GGZ) op grond van de Wmo 2015. De regie en de financiële middelen voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang liggen vooralsnog bij de centrumgemeente Enschede. In 2019 (en verder) staan wij voor de opgave om Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang inhoudelijk door te ontwikkelen, te decentraliseren en toekomstbestendig te organiseren. De VNG en het Rijk hebben daar bestuurlijke afspraken over gemaakt. Het ligt in de bedoeling na 2022 de verantwoordelijkheid te verleggen van centrumgemeente naar alle gemeenten.

Aanpak personen met verward gedrag

Per 1 oktober 2018 beschikt iedere gemeente over een aanpak voor mensen met verward gedrag. De regie over deze aanpak ligt bij ons als gemeente, maar wij werken daarbij nauw samen met de ketenpartners (zoals GGZ, Politie, OM, Veiligheidshuis, zorg- en hulpverleningsinstanties, GGD, ROAZ, de meldkamer en ervaringsdeskundigen). Er zijn lokale en regionale afspraken gemaakt om deze aanpak goed te laten functioneren. Daarmee is een eerste stap gezet, maar 2019 vraagt extra aandacht en inzet om het tot een succes te maken.

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Wij willen huiselijk geweld tegengaan met een sluitende aanpak huiselijk geweld als onderdeel van de maatschappelijke opvang. De taken op het gebied van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling bestaan uit: preventie/signaleren; analyse en interventie; en herstel en nazorg.

We werken regionaal samen aan de Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling 2018-2022. Speerpunten hierin zijn o.a. ouderenmishandeling en de doorontwikkeling Veilig Thuis Twente en Veiligheidshuis Twente.

We werken regionaal samen rond de thema's tijdelijk huisverbod, code rood en preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uitkomst hiervan is o.a. een regionaal werkproces Tijdelijk huisverbod (THV). De Wmo regisseurs van Hengelo voeren dit werkproces uit voor gemeente Borne, Haaksbergen en Hof van Twente.

Wat blijven we doen?

De reguliere activiteiten zullen ook gewoon doorlopen, zoals:

  • Subsidiëren van maatschappelijke opvang en begeleiding door Humanitas onder Dak.
  • Subsidiëren van Tactus en Mediant voor bemoeizorg.
  • Financiering Streettriage: een team van een sociaalpsychiatrische verpleegkundige en een politieagent reageert als eerste op meldingen van overlast door personen met verward gedrag.
  • Via de Organisatie voor Zorg en Jeugd in Twente (OZJT) subsidiëren wij Veilig Thuis Twente (VTT), waar slachtoffers, plegers, omstanders of professionals terecht kunnen met vragen over of meldingen van huiselijke geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling.

Wat mag het kosten?

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+Saldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
6.81.1Geëscaleerde zorg 18+ (WMO)-462-403-411-411-411-411
Totaal taakveld -462-403-411-411-411-411

Financiële toelichting

Dit taakveld kent geen noemenswaardige afwijkingen.