Programma 6 Sociaal domein 

Taakveld 6.82. Geëscaleerde zorg 18-

Betrokken afdeling(en)Ondersteuning en Zorg
Budgethouder(s)Gerrit Overbeek
Financieel adviseurHenry Seep

Wat willen we bereiken?

Wij streven er naar de ontwikkeling van jeugdigen en volwassenen te bevorderen en de jeugd te laten opgroeien tot zelfredzame inwoners. Wij gaan daarbij uit van een positief opgroei- en opvoedklimaat met primaat bij ouders en opvoeders.

Wanneer extra ondersteuning nodig is, biedt de Jeugdwet hiervoor mogelijkheden. De insteek is dat eerst de eigen kracht en het eigen netwerk (familie, vrienden, buren) worden ingezet. Wanneer dit niet kan of niet genoeg is, wordt gekeken welke algemene voorzieningen kunnen bijdragen in de ondersteuning en uiteindelijk kan aanvullend jeugdhulp worden ingezet. Dit gebeurt doorgaans vrijwillig, maar kan ook op last van de kinderrechter gedwongen worden ingezet.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

We gaan bezig met de uitvoering of voorbereiding van de maatregelen, die in het Interventieprogramma zijn opgenomen:

  • Sturing op Gecertificeerde instellingen (GI’s): de GI’s voeren de jeugdbescherming, jeugdreclassering uit dat door de rechter aan cliënten is opgelegd. Wij willen meer sturen op de inzet van deze GI’s én op de door hun extra ingezette jeugdhulp.
  • Verblijf: omdat dit een grote uitgavenpost is met relatief dure trajecten willen wij dat deze aanbieders meer ambulant gaan behandelen. Tevens willen wij samen met deze aanbieders zoeken naar andere typen afspraken en financieringsvormen om zo sneller te kunnen vernieuwen en veranderen.
  • Zakelijk partnerschap: samen met ons hebben jeugdhulpaanbieders en andere verwijzers (zoals huisartsen en GI’s) een grote verantwoordelijkheid in het slagen van de stelselwijziging jeugd. Vanuit die gedeelde verantwoordelijkheid willen wij afspraken maken met de grootste jeugdhulpaanbieders en verwijzers in Hengelo om gericht te sturen op kwaliteit en uitgaven.
  • Geen verlengde jeugdzorg: in relatie tot de intensieve zorgtrajecten en verblijf zien wij een grote groep jeugdigen die 18 jaar zijn, waarvoor verlengde jeugdzorg wordt ingezet (is eigenlijk bedoeld tot 18 jaar). Voorstel is dit te beperken.
  • Loskoppelen van zorgcomponent en verblijfscomponent zodat doorstroming uit zorg makkelijker gaat. Nu gaat het vaak moeilijk omdat het vinden van passende woonruimte moeizaam gaat. Dit vraagt om voldoende zelfstandige woonruimte voor jongeren en mogelijk investeringen in vastgoed en/of nieuwe afspraken met Welbions.

Nieuwe inkoop 2019

Per 2019 zijn de beschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en jeugdzorg plus gesubsidieerd (voorheen via aanbesteding ingekocht). Het nieuwe Twentse model is daarbij leidend geweest.

Wat blijven we doen?

Reguliere activiteiten zullen doorlopen, zoals:

  • Via de Organisatie voor Zorg en Jeugd in Twente (OZJT) subsidiëren wij Veilig Thuis Twente (VTT). Zie taakveld 6.81, geëscaleerde zorg 18+.
  • Uitvoering geven aan de afspraken met de raad voor de kinderbescherming waardoor afweging wel/niet inzetten van gedwongen kader gemaakt kan worden.
  • Waar nodig inzetten van jeugdzorg Plus op last van de rechter.

Wat mag het kosten?

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-Saldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
6.82.2Veilig Thuis Twente-606-623-450-450-450-450
6.82.8Geëscaleerde zorg in natura (Jeugd)-2.511-2.661-2.478-2.478-2.478-2.478
Totaal taakveld -3.116-3.284-2.928-2.928-2.928-2.928

Financiële toelichting

6.82.2 Veilig Thuis Twente (€ 173.000)

De lasten welke Regio Twente bij ons in rekening brengt voor de bedrijfsvoering van het OJZT (Organisatie voor Zorg en Jeugd Twente) worden met ingang van 2019 gepresenteerd onder programma 9.

6.82.8 Geëscaleerde zorg 18- in natura Jeugd (€ 183.000)

De loonkosten worden met ingang van 2019 gepresenteerd onder subtaakveld 6.2 Wijkteams

(€ 207.000).

N.B.

Met ingang van 2019 worden jeugdbeschermingsmaatregelen (JB), jeugdreclasseringsmaatregelen (JR) en jeugdzorgplus (JZ+) gesubsidieerd volgens de nieuwe subsidieverordening Maatregelhulp Regio Twente. Wat betreft de prijzen zijn wij gehouden aan de Algemene Maatregel van Bestuur waarin staat dat wij reële prijzen moeten hanteren. De prijzen, zoals vermeld in de contracten zullen jaarlijks worden geïndiceerd. De prijzen genoemd in ‘Tarieven Twents Model’ zijn gebaseerd op 2017. Om tarieven aan te passen aan het actuele prijspeil wordt indexering van de Nederlandse Zorgautoriteit toegepast. Er wordt gerekend met een gewogen index voor personele kosten 75% en materiele kosten en kapitaallasten 25%. Voor 2018 betekent dit 0,75 * 2,96% + 0,25 * 1,55% = 2,61%. Dezelfde index is ook voor 2019 vastgesteld. Omdat in de contracten tot en met 2018 niet geïndexeerd werd, is het financiële effect in 2019 tweemaal zo groot. Voor de geëscaleerde zorg in natura (Jeugd) bedraagt dit € 124.000.Zoals nader uitgewerkt in de Notitie Ondersteuning en Zorg voor Wmo en Jeugd verwachten wij met ingang van 2019 een besparing te realiseren vanwege de nieuwe wijze van Inkopen. Voor de geëscaleerde zorg is deze besparing geraamd op € 100.000.