5.2 Beleidsprogramma’s 

Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Aanspreekpunt bestuurlijkWethouders van Wakeren en Bruggink
Betrokken sector(en) Sociaal/Fysiek
Aanspreekpunt ambtelijk Katja Boerrigter/Henk-Jan Tromp

Hoofddoelstelling

We willen een gezonde levensstijl bij onze inwoners onder de aandacht brengen en daar waar mogelijk bevorderen, waarbij de focus ligt op zelfredzaamheid, eigen kracht en participatie. We zetten daarbij in op preventie, integraliteit en het tegengaan van gezondheidsverschillen. We willen samen met de inwoners, instellingen en ondernemers de stad verduurzamen. Niet alleen omdat we nu prettig willen leven, maar ook omdat we Hengelo goed willen achterlaten voor een volgende generatie. Dat doen we in 2019 op deze manier:

 • Wij werken mee aan de ontwikkeling van zonneparken. Bij de afweging en inpassing van zonneparken geven wij voorrang aan lokale initiatieven van onderop.
 • De afspraak maken dat nieuwbouw zoveel mogelijk aardgasvrij wordt gebouwd (bijvoorbeeld in Woolderlanen).
 • Intensief optrekken met Welbions om woningen en omgeving duurzaam te maken, zoals een proef met de Nijverheid als aardgasloze wijk
 • afspraken rond minder verstening van tuinen en meer groen.
 • Wij gaan elektrisch rijden bevorderen. Dat doen we bijvoorbeeld door elk verzoek voor een elektrische laadpaal te honoreren (dat is gratis voor de inwoners).

Financieel overzicht

Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid(bedragen * 1.000)
  Lasten Baten Saldo
Taakveld Begroting 2019 Begroting 2019 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
7.1 Volksgezondheid -2.829     -2.829 -2.829 -2.823 -2.665
7.2 Riolering -7.437 9.345 1.909 1.924 1.940 1.963
7.3 Afval -8.770 10.539 1.769 1.645 1.598 1.588
7.4 Milieubeheer -1.713 90 -1.624 -1.623 -1.423 -1.451
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -691 502 -188 -189 -187 -186
Totaal programma -21.440 20.476 -964 -1.072 -896 -751

Relevante beleidsnota’s

 • Vitale coalities (gezondheidsbeleid)
 • Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2022
 • Programma Nieuwe Energie Hengelo 2017-2021
 • Nota Bodembeheer gemeente Hengelo “Twents beleid veur aole groond” (2011)
 • Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo (2011)
 • Keuzescenario Afvalloos Hengelo (2015)
 • Landelijk Afval Plan 3 2017-2029
 • Slimmer omgaan met grondstoffen

Beleidsindicatoren

   Streefwaarden:
Beleidsindicatoren Werkelijk 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Percentage hernieuwbare energie   4%  6% ambitie is 20% in 2023
Energiebesparing   4%  6%  8% 10%  12% 

Kengetallen

Verplichte kengetallenWerkelijk 2017Begroting 2018Begroting 2019
Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner) 158 (2014) 145 (2015) 128 (2016) 
Hernieuwbare elektriciteit (aandeel nieuwe energie als percentage van het totale energieverbruik in de gemeente) 26,8% (2013) 73,2.% (2015) *  89,5% (2016)

Verbonden partijen

 • Regio Twente, Bestuurscommissie Publieke Gezondheid (PG)

Samen werken wij aan bevorderen van de gezondheid van mensen d.m.v. preventie, gezondheidsbescherming en verminderen van gezondheidsverschillen (inzet GGD).

 • Regio Twente, portefeuillehoudersoverleg Afval en Duurzaamheid
 • Regio Twente, portefeuillehoudersoverleg Informatie Service Punt (ISP) Milieu

Regio Twente werkt samen met gemeenten aan een afvalloos en duurzaam Twente.

 • Welbions

Welbions werkt samen met de gemeente aan het verduurzamen van het woningbezit.

 • Twente Milieu

Twente Milieu is adviseur en afvalinzamelaar voor de gemeente Hengelo.

 • Twence

Twence is de afvalwerker voor de gemeente Hengelo.

 


Taakveld 7.1. Volksgezondheid Taakveld 7.2. Riolering Taakveld 7.3. Afval Taakveld 7.4. Milieubeheer Taakveld 7.5.Begraafplaatsen en crematoria