Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid 

Taakveld 7.1. Volksgezondheid

Betrokken afdeling(en)Beleid
Budgethouder(s)Yvonne vd Reek
Financieel adviseurHenry Seep

Wat willen we bereiken?

We willen de gezondheid van de mensen bevorderen en daarbij extra aandacht schenken aan, preventie, gezondheidsbescherming, het verminderen van gezondheidsverschillen en een integrale aanpak. We willen toewerken naar meer gezonde levensjaren en een beperking van de zorgkosten.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

 • We benaderen gezondheid positief; we gaan uit van de eigen kracht van mensen en hebben daarbij aandacht voor de mentale weerbaarheid van onze inwoners. (o.a. dementie en eenzaamheid).
 • We gaan het accent verschuiven van individueel maatwerk naar collectief aanbod.
 • Ondanks dat we daartoe geen wettelijke taak hebben, gaan we stimuleren dat er een dekkend netwerk van AED’s binnen Hengelo is. In eerste instantie door transparant te maken in welke gebieden geen AED beschikbaar is.
 • We gaan met onze partners in het voorliggende veld (waaronder de GGD/JGZ) in overleg over hoe we hun preventieve inzet optimaal kunnen benutten in het kader van onze gemeentelijke opgaven ten aanzien van jeugdzorg en Wmo.
 • We werken verder aan het vormgeven van een sluitende (lokale en waar wenselijke regionale) aanpak en een passend ondersteuningsaanbod voor de doelgroep ‘personen met verward gedrag’.
 • We volgende de ontwikkelingen bij het ZGT nauwgezet en blijven het belang van goede zorg en daarmee een Hengelose locatie benadrukken.

Wat blijven we doen?

 • Financieren van de GGD voor publieke gezondheidszorg, zoals epidemiologie,
 • gezondheidszorgbevordering en infectieziektenbestrijding.
 • De GGD financieren voor uitvoering van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg.
 • De GGD heeft het Meldpunt vervuilde woningen en coördineert het schoonmaken van zeer vervuilde woningen indien nodig in Hengelo. Hiervoor krijgen zij subsidie.
 • We blijven inzetten op het verminderen van gezondheidsachterstanden; o.a. door de inzet van tijdelijke GIDS-middelen.
 • Waar nodig en mogelijk blijft het bevorderen van een gezonde leefstijl onderdeel van het bestaande takenpakket van professionals vanuit sport, welzijn en onderwijs.

Wat mag het kosten?

Taakveld 7.1 VolksgezondheidSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
7.10.1Overige gezondheidszorg-723-760-772-772-766-608
7.10.2Jeugdhulpverlening 0-19 jaar-1.909-1.991-2.057-2.057-2.057-2.057
Totaal taakveld -2.632-2.751-2.829-2.829-2.823-2.665

Financiële toelichting

7.10.2 Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar (- € 66.000)

Het basistakenpakket JGZ wordt uitgevoerd door de GGD (regio Twente). Wij verstrekken de Regio Twente hier jaarlijks een bijdrage voor. Deze bijdrage is € 53.000 naar boven bijgesteld. Daarnaast worden er ook meer uren besteed aan dit taakveld. Het financiële effect hiervan bedraagt € 13.000.