Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid 

Taakveld 7.2. Riolering

Betrokken afdeling(en)Wegen Groen en Water
Budgethouder(s)Louis Fikkert
Financieel adviseurSem Becker

Wat willen we bereiken?

Vanwege het belang van riolering voor het beschermen van de volksgezondheid, zorgen we ervoor dat de infrastructuur in goede staat is en voor een goede werking van de riolering.

Het in stand houden van de riolering moet tegen zo laag mogelijke kosten gebeuren. Concreet betekent dit dat riolen niet worden vervangen zolang uitstel verantwoord is of alternatieven doelmatiger zijn. Het rioolvervangingsplan is gebaseerd op risico gestuurd beheer. Hierbij worden de onderhoudsinspanningen gestuurd op de gevolgen van schade. De keuze voor vervanging, re-lining of deelreparaties blijft maatwerk.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

We optimaliseren het moment van rioolvervanging. Werkzaamheden aan de riolering worden zoveel mogelijk gecombineerd met onderhoud aan wegen en straten en (her)inrichting van de openbare ruimte. Dat bespaart kosten en beperkt overlast.

Door de klimaatverandering zullen hevige regenbuien vaker voorkomen. Om ook in de toekomst het wateroverlastrisico beperkt te houden moeten we de riolering en het stedelijk watersysteem hierop aanpassen. Zelfs nog grotere leidingen kunnen al dit water niet opvangen. Er zijn vooral bovengrondse maatregelen nodig, zowel in groenstroken van de gemeente als op particulier terrein. We kiezen voor een duurzame aanpak en richten de openbare ruimte in met robuuste oplossingen om de hevige neerslag op te kunnen vangen. Door daarnaast te investeren in maatregelen op de meest kwetsbare locaties, houden we de risico’s op wateroverlast beperkt. We willen maatregelen voor extra groen en water in de stad combineren om de wateroverlast terug te dringen en om Hengelo veel minder stenig en dus groener te maken. Bij alle projecten nemen we dit als uitgangspunt. Door het slim combineren is er beperkt aanvullende dekking nodig.

Wat blijven we doen?

Riool, grondwater en afvoer van (afgekoppeld) hemelwater beheren.

Rioolheffing ontvangen.

Wat mag het kosten?

Taakveld 7.2 RioleringSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
7.20.1Riolering1.6721.6861.9091.9241.9401.963
Totaal taakveld 1.6721.6861.9091.9241.9401.963

Financiële toelichting

7.20.1 Riolering (€ 223.000)

Ten opzichte van de begroting 2018 zijn de exploitatielasten € 80.000 hoger geraamd. Oorzaak is voor het grootste deel de hogere kapitaallasten (- € 58.000), die gebaseerd zijn op het onlangs vastgestelde investeringsplan GRP 2018-2023. Om de investeringen zoals genoemd in het investeringsplan te kunnen doen is bovendien een hogere dotatie aan de voorziening begroot (- € 130.000). De opbrengst van de rioolheffingen dienen voor de kostendekkendheid van de rioleringslasten en worden ten opzichte van 2018 € 430.000 hoger geraamd. Enerzijds wordt dit verschil veroorzaakt door de uitgangspunten bij het opstellen van het GRP, waarbij uitgegaan is van een ander prijspeil; anderzijds wordt door uitbreiding van het aantal aansluitingen een hogere opbrengst gerealiseerd. De stijging van de tarieven blijft hierbij beperkt tot 3,5%, conform het bestaand beleid.