Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid 

Taakveld 7.3. Afval

Betrokken afdeling(en)Stad en Regie
Budgethouder(s)Willy van Diepen
Financieel adviseurMart Keur

Wat willen we bereiken?

Wij willen onze wereld goed doorgeven aan volgende generaties. Echter grondstoffen raken op, de zeespiegel stijgt en het leefklimaat staat onder druk. We moeten samen met onze inwoners verantwoordelijkheid nemen.Daarom zetten we in op het voorkomen van afval, het minimaliseren van het gebruik van grondstoffen en hergebruik van afvalstromen in plaats van het verbranden of storten.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

 • In het kader van het nieuwe afvalbeleid en omgekeerd inzamelen is er in 2019 een dekkend netwerk van ondergrondse verzamelcontainers en voor wie dit wenst een grijze container;
 • De bruikleenvergoeding voor de keuzecontainer van € 36 naar € 24 per 1 januari 2019;
 • Bij Twence gaan we een onderzoek doen naar de mogelijkheden en wenselijkheid van na-scheiding aanvullend op bronscheiding;
 • Omdat het nieuwe afvalbeleid voor veel mensen een grote overgang is, willen we de service zo veel mogelijk verhogen rond afval inzamelen. Dat doen we in 2019 op deze manier:
 • We verruimen de openingstijden van het Milieupark en onderzoeken of we een fietsroute kunnen maken over het Milieupark.
 • We gaan ‘voorjaarsschoonmaak’ houden in wijken en buurten; we komen langs met een mobiel milieupark om grof huishoudelijk afval op te halen;
 • We willen een recycle- en restore-functie op het Milieupark aan de Wegtersweg of in de buurt van het Milieupark.
 • We gaan de nieuwe manier van afval inzamelen goed evalueren en proberen de dienstverlening waar nodig te verbeteren en de tarieven zo scherp mogelijk te krijgen. Ook gaan we bekijken hoe we toezichthouders zo effectief mogelijk kunnen inzetten om afvaldump tegen te gaan. Er komen aanvullende maatregelen voor het bestrijden van zwerfafval.
 • We houden oog voor de hulpbehoevenden en kwetsbaren in de samenleving, net als mensen met een smalle beurs, bijvoorbeeld door coulant om te gaan met aanvragen voor een zorgcontainer.

Wat blijven we doen?

 • Ophalen van afval en grondstoffen.
 • Verwerken van afval en grondstoffen.
 • Exploiteren van het Milieupark.
 • Uitvoeren van afvalinspecties door stadstoezicht.
 • Afvalstoffenheffing ontvangen. Uitgangspunt is dat de totale afvalbegroting kostendekkend is. Dat betekent dat de gemeente Hengelo geen winst maakt op afval.

Wat mag het kosten?

Taakveld 7.3 AfvalSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
7.30.1Afval2.1351.7681.7691.6451.5981.588
Totaal taakveld 2.1351.7681.7691.6451.5981.588

Financiële toelichting

7.30.1 Afval

De afvalbegroting is een sluitende begroting. De BTW toerekening en de kosten voor de opslag van overhead gebeurt extra comptabel en is op dit taakveld niveau niet zichtbaar. Dit heeft te maken met de landelijke regelgeving Commissie BBV. Het positieve saldo van het taakveld 7.3 Afval komt overeen met de raming voor de dekking van deze extracomptabele posten. Er zijn geen substantiële verschillen. De extra kosten voor de nieuwe slimmere aanpak van rattenbestrijding (19-FP-7.1) zijn ook al in 2018 meegenomen bij de 1e Beleidsrapportage.Hierin is ook gemeld dat er tijdelijk meer kosten zijn voor de inzameling van afval door zowel de keuzecontainer als de ondergrondse container. In het coalitieakkoord is afgesproken dat aan het eind van 2018 wordt geëvalueerd wat de bevindingen en ervaringen zijn. Op basis van die evaluatie wordt beoordeeld of het hybride systeem wordt doorgezet, en tegen welk tarief. Er zijn op basis van de huidige inzichten geen grote verschillen in 2019 ten opzichte van 2018, omdat de incidentele nadelen (inzamelkosten, maar ook teruglopende vergoeding voor verpakkingsafval en oud-papier wegens een dalende marktprijs) worden gedekt door de afvalvoorziening. Dit is eveneens bij de 1e Beleidsrapportage aan uw raad gemeld. In 2019 en 2020 is sprake van desintegratie kosten voor de invoering van het Diftar systeem (respectievelijk - € 60.000 en -€ 49.000). Daarnaast lopen de gesaldeerde inzamelkosten voor de verschillende afvalstromen licht terug.