Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid 

Taakveld 7.4. Milieubeheer

Betrokken afdeling(en)Stad en Regie/Wegen Groen en Water/ Regulering en Toezicht
Budgethouder(s)Willy van Diepen/Louis Fikkert/Fabian Daniluk
Financieel adviseurMart Keur/Sem Becker

Wat willen we bereiken?

Door het opstellen van integraal milieubeleid willen we zorgen voor een veilig en duurzaam gebruik van de stad.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

We passen het Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving-beleid aan, waarbij de meest recente opvattingen worden verwerkt in het uitvoeringsbeleid op basis van milieu, bodem, geluid en duurzaamheid. Daarnaast gaan we in 2019 gericht bezig met de volgende acties:

 • Het plan van Popodium Metropool om te verduurzamen moet klaar zijn. Dat betekent dat er aanpassingen komen aan het pand, zodat Metropool van energielabel F naar A gaat.
 • De geluidssanering van de Enschedesestraat en de Deurningerstraat is afgerond. De Enschedesestraat is voorzien van geluidsarm asfalt. Een deel van de woningen langs de Enschedesestraat en Deurningerstraat worden geïsoleerd. En we startten met de geluidsanering van de Breemarsweg en Deldenerstraat.
 • De (diepe) ondergrond heeft blijvend onze aandacht. We zetten de samenwerking met de andere Twentse gemeenten en de provincie Overijssel voort, omdat we in de regio afwegingen willen maken over het duurzaam gebruik van de bodem en ondergrond in de toekomst. We willen meer ‘verbinding’ van de bovengrondse ruimte met de ondergrond. Samen met de andere Twentse gemeenten werken we aan een regionale bodemkwaliteitskaart en bodembeheernota.
 • In samenwerking met regiogemeenten passen we de Twentse Energie Strategie aan op basis van de normen die hiervoor worden gegeven vanuit het Rijk.
 • We formuleren kaders voor grootschalige opwek duurzame energie integraal vanuit een ruimtelijke visie en in verbinding met de Twentse Energie Strategie.
 • We stellen beleid op voor duurzame mobiliteit en het plaatsen van laadpalen.
 • We stellen warmteplannen op met een gemeentelijke dekking doorlopend in 2020, vanuit een integrale gebiedsgericht aanpak aardgasvrije wijken en gekoppeld aan het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Hiervoor vragen we subsidie aan bij het ministerie van BZK.
 • We ondersteunen en stimuleren de realisatie van zonnepark(en) op Niet in Exploitatie genomen gronden.
 • We gaan meerjarige onderhoudsprogramma’s opstellen voor maatschappelijk vastgoed.
 • We gaan een duurzaam energiecontract voor de gemeente aanbesteden.
 • We willen bedrijvenpark Twentekanaal (BIT) en Businesspark Westermaat Campus verduurzamen, vanuit een integrale gebiedsgerichte aanpak en een activerende en regulerende rol van de gemeente in samenwerking met de Twentse Energie Strategie (TES).
 • Ter voorbereiding op de Omgevingswet onderzoeken we of we ons milieubeleid meer integraal kunnen vormgeven en hoe we dit kunnen doen. We kijken daarbij met name naar de beleidsruimte die de nieuwe wet- en regelgeving biedt om normen gebied-specifiek te bepalen en regelruimte te bieden.

Wat blijven we doen?

 • Beheren en onderhouden van openbare toiletvoorzieningen.
 • Beleid maken en adviseren over milieu, bodem, geluid en duurzaamheid.
 • Toezicht houden op milieuregelgeving en uitvoering bodemsaneringen.
 • Stimuleringsregeling groene daken blijft van kracht.
 • Faciliteren initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan een gezond, groen en energieneutraal Hengelo.

Wat mag het kosten?

Taakveld 7.4 MilieubeheerSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
7.40.1Milieu-5-20-20-20-20-20
7.40.2Geluid-100-138-74-74-74-74
7.40.3Bodem1.565-662-187-187-187-187
7.40.4Milieu vergunning en advies-292-328-190-190-190-190
7.40.5Openbare toiletten-101-85-88-87-67-95
7.40.6Duurzaamheid-76-286-308-308-128-128
7.40.7Handhaving milieu-497-572-546-546-546-546
7.40.8Handhaving bodem-221-219-211-211-211-211
Totaal taakveld 272-2.311-1.624-1.623-1.423-1.451

Financiële toelichting

7.40.2 Geluid (€ 64.000)

In 2018 is er meer personele inzet geleverd. In 2019 zien we de personele kosten dalen. Dit wordt veroorzaakt door extra personele inzet (incidenteel) inzake het Actieplan Omgevingslawaai 2018.

7.40.3 Bodem (€ 475.000)

In 2018 liggen de begrote kosten substantieel hoger dan daarna. Dit heeft te maken met verschillende projecten die in 2018 worden uitgevoerd waarbij er veel kosten worden verwacht om verontreinigde grond in de bodem af te voeren. Het gaat dan specifiek om de herinrichting van de Kuipersdijk (- € 150.000), sanering van grond in het Hart van Zuid (- € 200.000), en een sanering in het deelgebied ’t Rot (- € 103.000). Zie hiervoor ook de geraamde onttrekking uit de reserve bodemsanering bij programma 9. In de jaren na 2018 lopen de verwachte uitgaven terug naar een lager niveau. Hierbij moet worden opgemerkt dat het bestedingsplan voor de bodem naar verwachting in het 2e helft van 2018 ter vaststelling zal worden aangeboden, zodat er voor deze uitgaven dan ook meerjarig een duidelijker beeld is. Vervolgens zal via een afzonderlijke wijziging de begroting 2019 worden bijgesteld.

7.40.4 Milieuvergunningen en advies (€ 138.000)

In 2018 is er meer personele inzet gepleegd. In 2019 zien we de personele kosten dalen door de bedrijfsvoering meer te focussen op andere taakvelden.