Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid 

Taakveld 7.5.Begraafplaatsen en crematoria

Betrokken afdeling(en)Wegen groen en Water
Budgethouder(s)Louis Fikkert
Financieel adviseurSem Becker

Wat willen we bereiken?

De gemeente beheert en onderhoudt de begraaf- en gedenkparken aan de Deurningerstraat en aan de Oldenzaalsestraat. De parken stralen rust en respect uit. De gemeente voert op beide parken begrafenissen uit en draagt zorg voor de as-bestemmingen. Beide begraafplaatsen zijn openbaar en vrij toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang. In Hengelo gaat het jaarlijks gemiddeld om 150 begrafenissen en 70 as-bestemmingen. Ook helpt de gemeente jaarlijks bij de organisatie van bijeenkomsten ter nagedachtenis aan de overledenen.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

Geen specifieke beleidsvoornemens voor 2019.

Wat blijven we doen?

 • Het begraven en begraven houden van stoffelijke resten op de begraaf- en gedenkparken aan de Deurningerstraat en de Oldenzaalsestraat.
 • Het beheren en onderhouden van twee begraaf- en gedenkparken (Deurningerstraat en Oldenzaalsestraat) en het op deze begraaf- en gedenkparken uitvoeren van de begrafenissen.
 • Het zorg dragen voor de as-bestemmingen op de begraaf- en gedenkparken aan de Deurningerstraat en de Oldenzaalsestraat.
 • Plaatsen urnenzuilen, kelders, aanbrengen grafnummering.
 • Het onderhouden van de begraaf- en gedenkparken aan de Deurningerstraat en de Oldenzaalsestraat conform IBOR-niveau ‘hoog’.
 • Het bijhouden van de administratie (o.a. locatie graven en persoonsgegevens). Dit gebeurt naast de administratie van afdeling Burgerzaken.
 • Het jaarlijks mede organiseren en begeleiden van een lichtjestocht op de Begraaf- en gedenkplaats Oldenzaalsestraat ter nagedachtenis van overledenen die begraven zijn in het begraaf- en gedenkpark.
 • Het jaarlijks mede organiseren en begeleiden van een Allerzielenviering rond Allerzielen (2 november) op het begraaf- en gedenkpark Deurningerstraat.
 • 2 x per jaar (voor- en najaar) onderhouden van de Joodse Begraafplaats aan de Dennenbosweg.
 • Het begeleiden van excursies (o.a. scholen), gemiddeld 3 x per jaar.
 • Gildebor organiseert en begeleidt jaarlijks activiteiten op beide begraaf- en gedenkparken tijdens de Open Monumentendag (1 x per jaar).

Wat mag het kosten?

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoriaSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
7.50.1Begraven-200-139-188-189-187-186
Totaal taakveld -200-139-188-189-187-186

Financiële toelichting

7.50.1 Begraven (- € 49.000)

Op dit subtaakveld zijn hogere exploitatielasten zichtbaar (- € 27.000). Dit komt overwegend door hogere doorberekende perceptiekosten vanuit het GBT. Daarnaast worden binnen dit taakveld in 2019 ook lagere inkomsten verwacht (- € 22.000) doordat minder overledenen begraven worden.