5.2 Beleidsprogramma’s 

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Aanspreekpunt bestuurlijkWethouders van Wakeren en Gerrits
Betrokken sector(en)Fysiek
Aanspreekpunt ambtelijkHenk-Jan Tromp

Hoofddoelstelling

We werken aan een goed en veilig woon- en leefklimaat (constructieve veiligheid) in Hengelo. Daarbij besteden we specifiek aandacht aan de projecten binnenstad en Hart van Zuid en het thema duurzaamheid.We gaan er samen voor zorgen dat we met de juiste dingen op de juiste plekken in de stad bezig zijn en ook focus hebben en houden met het lange termijn perspectief in beeld. Daarbij kijken we integraal en in samenhang met de sociale opgaven. We zorgen dat we een actuele visie op de stad hebben, en samen met relevante partners in de stad maken we in het kader van de omgevingsvisie een nadere vertaling. We spelen daarbij in op initiatieven vanuit de stad.

Financieel overzicht

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (bedragen * 1.000)
 LastenBatenSaldo
TaakveldBegroting 2019Begroting 2019Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022
8.1 Ruimtelijke ordening-1.27879-1.199-1.199-1.199-1.199
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)-23.95722.858-1.099-815-807-462
8.3 Wonen en bouwen-2.6272.131-495-540-426-290
Totaal programma-27.86225.069-2.794-2.553-2.433-1.951

Relevante beleidsnota’s

  • Omgevingsvisie Overijssel (2017)
  • Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente 2014-2018
  • Woonvisie Hengelo 2016 - 2026

Beleidsindicatoren

Streefwaarden:
BeleidsindicatorenWerkelijk 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022
CO2-uitstoot verkeer en vervoer (o.b.v. emissieregistratie)128.000128.000 128.000128.000 128.000  128.000
Aandeel woningen met minimaal een B-label 1.8001.8003.000 3.000 3.000  3.000
Aantal mensen dat langer dan 10 jaar op hetzelfde adres woont 52% 52% 52%52% 52%  52%

Kengetallen

Verplichte kengetallenWerkelijk 2017Begroting 2018Begroting 2019
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)3,8 (2013)3,2 (2014) 5 (2016)
Demografische druk (de som van het aantal personen van 0-20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar)andere definitie71,7% (2017)72% (2018) 

Verbonden partijen

Welbions

Welbions draagt aan het programma mee met de sociale woningvoorraad die zij ontwikkelt en beheert, op basis van de woonvisie vastgelegd in de woningbouwafspraken met de gemeente Hengelo.


Taakveld 8.1. Ruimtelijke ordening Taakveld 8.2. Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Taakveld 8.3. Wonen en Bouwen