Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

Taakveld 8.1. Ruimtelijke ordening

Betrokken afdeling(en)Ruimte en Bouwen/Projecten en Subsidies/Stad en Regie
Budgethouder(s)Ad interim/Ad interim/Willy van Diepen
Financieel adviseurMart Keur/Silvia Pikkemaat

Wat willen we bereiken?

We willen als gemeente goed voorbereid zijn op de komst van de Omgevingswet, die waarschijnlijk in 2021 in werking gaat treden. Met deze wet verandert de manier van ruimtelijk beleid maken. Het wordt makkelijker, overzichtelijker en vooral meer in samenwerking met de samenleving. Daarom werken we, waar dat kan, alvast in de geest van de Omgevingswet. Dus in plaats van ‘Nee, tenzij….’ naar ‘Ja, mits……’ en samen met de samenleving. We willen als gemeente gewenste ontwikkelingen mogelijk maken en ongewenste ontwikkelingen tegengaan. Hiervoor moeten we over een actueel planologisch en juridisch kader beschikken.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

  • We bereiden ons voor op de komst van de Omgevingswet, door onze bestemmingsplannen Omgevingswet proof te maken en deze plannen meer mét de samenleving te ontwikkelen
  • We werken het Programma Omgevingswet verder uit, met als doel de Omgevingswet te kunnen implementeren in 2021.
  • We zorgen dat we een actuele (omgevings)visie op de stad hebben.
  • We werken aan een omgevingsvisie, o.a. voor het buitengebied van Hengelo.
  • De actualisatie van onze bestemmingsplannen laten we veel meer faciliterend zijn aan de gewenste ontwikkelingen in de stad. Dat betekent dat we niet meer standaard iedere 10 jaar actualiseren maar aansluiten bij de behoefte.
  • We actualiseren de prioriteiten van toezicht en handhaving.

Wat blijven we doen?

  • Omgevingsvisie opstellen.
  • Bestemmingsplannen opstellen en actueel houden.
  • We blijven werken aan de verbetering van onze dienstverlening in bestemmingsplannen- en vergunningenprocessen.
  • Toezicht en handhaving blijven we uitvoeren op basis van het ‘piep-systeem’ en een risicoafweging.

Wat mag het kosten?

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordeningSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
8.10.1Structuurplannen algemeen-179-206-203-203-203-203
8.10.2Bestemmingsplannen-237-436-493-493-493-493
8.10.3Adviezen ruimtelijke ordening-326-315-290-290-290-290
8.10.7Voorbereiding plannen & projecten-158-217-213-213-213-213
Totaal taakveld -901-1.174-1.199-1.199-1.199-1.199

Financiële toelichting

8.10.2 Bestemmingsplannen (- € 57.000)

Ten opzichte van 2018 is er meer personele inzet begroot om de bestemmingsplannen ‘Omgevingswetproof’ te maken en ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze.