Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

Taakveld 8.2. Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Betrokken afdeling(en)Grondzaken
Budgethouder(s)Roy Knobben
Financieel adviseurSilvia Pikkemaat

Wat willen we bereiken?

Wij willen sturing blijven geven aan ruimtelijke ontwikkelingen en de kwaliteit daarvan. Hierbij past een actieve en regisserende rol, maar dit hoeft niet altijd te leiden tot een keuze voor een actief grondbeleid. Er zal telkens van geval tot geval (situationeel) worden bezien welke vorm van grondbeleid (actief of passief) het meest passend is. Een belangrijke grondexploitatie is die van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. Wij zorgen dat Hart van Zuid verandert in een toegankelijk en vitaal stadsdeel waar je kunt wonen, werken, leren en recreëren. Dat doen wij samen met bewoners, bedrijven en instellingen, grondeigenaren en andere stakeholders in, en betrokken bij, het gebied.

Wij willen sturing blijven geven aan vastgoed door middel van een vastgoedbedrijf met als kerntaken:

 • het afstoten, verwerven en of realiseren van nieuwbouw van vastgoed;
 • het verhuren van gemeentelijk vastgoed;
 • Het verzorgen van het technisch beheer voor gemeentelijke sectoren, doelgroepen van beleid en derden.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

Grondbedrijf:

 • We gaan intensiever en zakelijker om met marktpartijen zodat we meer woningen kunnen realiseren en tempo daarin stimuleren. Een goed voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van de noordrand van Broek Noord. Met de ontwikkelaar zijn in 2018 afspraken gemaakt over het versnellen van de woningbouwproductie (totaal circa 100 woningen) op deze locatie. De afspraken moeten leiden tot de start van de woningbouw in 2019.
 • Start verkoop aan de Marskant.
 • We zullen ons weer volop inzetten om het mogelijk te maken te voldoen aan de vraag naar kavels voor de particuliere bouw. Dalmeden is dé Hengelose woningbouwlocatie voor mensen die zelf een eigen woning willen (laten) bouwen; particulier opdrachtgeverschap. Door de aantrekkende woningmarkt is de vraag naar vrije kavels voor particulier opdrachtgeverschap in Dalmeden toegenomen.
 • We zorgen ervoor dat de kavels in Stromen en Meander Zuid (totaal 43) begin 2019 juridisch en technisch bouwrijp zijn, zodat we direct met de verkoop kunnen starten, het gros van de 44 kavels in Meander en de 24 nog niet verkochte kavels in de overige deelgebieden zijn verkocht.
 • We werken de stedenbouwkundige plannen voor de rest van Meander uit, zodat ook voor dit deel van Dalmeden het bestemmingsplan in 2019 kan worden afgerond en de grond bouwrijp kan worden gemaakt. Op deze manier zorgen we er voor dat we tijdig nieuw aanbod van kavels hebben.

Binnen het project Hart van Zuid wordt in 2019 het volgende gerealiseerd:

 • we maken een ontwikkelstrategie voor het WTC Twente Businessdistrict;
 • het Industrieplein krijgt een nieuwe inrichting.
 • de koper van het Vereenigingsgebouw start de verbouw tot horeca-, hotel- en vergaderfaciliteit.
 • we nemen de nieuwe Laan Hart van Zuid en de nieuwe brug over het Twentekanaal in gebruik.
 • we starten met het ontwerpen voor de aanliggende infrastructuur Hart van Zuid (Lansinkesweg en industriestraat)
 • we starten met de uitgifte van kavels voor watergebonden bedrijvigheid in de Kanaalzone.
 • we brengen de gebiedsmarketing en communicatie op peil.

Vastgoedbedrijf:

 • We verkopen de Bataafse Kamp ten behoeve van de realisatie van appartementen.
 • Uitvoering verduurzamen gemeentelijk vastgoed.

Wat blijven we doen?

 • Financieel strategisch adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen
 • Sturen op kaders zoals vastgelegd in grondexploitaties en contracten
 • Beheren, onderhouden en verkopen van gemeentelijk vastgoed.
 • De mogelijkheid bieden om grond in erfpacht uit te geven voor maatschappelijke organisaties, bedrijventerreinen en woningbouw.

Wat mag het kosten?

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)Saldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
8.20.1Grondexploitatie (algemeen)-6.864-618-1.650-1.381-1.376-1.034
8.20.2Grondexploitatie samenwerkingsovereenkomsten-2300000
8.20.3Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)1.455-2.5570000
8.20.7Vastgoed79-634-257-242-239-236
8.20.8Erfpacht855748808808808808
Totaal taakveld -4.498-3.061-1.099-815-807-462

Financiële toelichting

Algemeen

Hierboven staan in een regel alle kosten en opbrengsten van de grondexploitaties voor de woningbouw. In de herziening van de grondexploitaties per 1 januari 2018 is deze begroting nader gespecificeerd. Volledigheidshalve wordt hiernaar verwezen. De grondexploitaties zijn op 3 juli 2018 door uw raad vastgesteld.

8.20.1 Grondexploitatie (algemeen) (-1.032.000)

Dit subtaakveld is een verzameling van kosten en verrekeningen die niet direct aan een complex toe te rekenen zijn o.a. promotiekosten beheer volkstuinen, maar ook verrekeningen tussen de grondcomplexen en de reserve grondexploitatie. Omdat deze verrekeningen met de reserve vrijwel altijd eenmalig vertonen de uitgaven en inkomsten een grillig beeld. De begrote uitgaven in 2019 zijn € 117.000 hoger doordat de kosten van de reeds afgesloten complexen ruim € 140.000 (eenmalig) zijn dan in 2018.Ook de inkomsten zijn aanzienlijk lager geraamd dan in 2018 namelijk ruim € 900.000 dit komt doordat er sprake was van eenmalige verrekening ( € 847.000) ten behoeve van het project herinrichting Kuipersdijk en de opbrengst van de verkoop van een perceel grond (€ 60.000).Het budgettaire effect van deze bovenstaande mutaties worden volledig opgevangen door de verrekening met de reserve kapitaallasten c.q. de reserve grondexploitatie.

8.20.3 Grondexploitaties Woningbouw (€ 2.557.000)

In principe gaan de grondexploitaties budgetneutraal door de begroting. Echter als gevolg van het nieuwe BBV is er een splitsing gemaakt tussen enerzijds de woningbouwlocaties subtaakveld 8.20.3 en anderzijds de bedrijventerreinen subtaakveld 3.20.3. Dit heeft als gevolg dat er een éénmalig nadeel tussen 2019 en 2018 ontstaat bij de bedrijventerreinen van ruim € 2,5 miljoen. Op woningbouwlocaties subtaakveld 8.20.3 ontstaat een voordeel van ruim € 2,5 miljoen, zodat de grondexploitaties (inclusief verrekening reserve grondexploitaties) nog steeds budgetneutraal door de begroting gaat.

De ontwikkeling van de boekwaarde van de woningbouwlocaties ziet er als volgt uit:

20182019202020212022
Kosten 22,7 13,8 7,9 3,0 4,2
Bijdragen -7,3 -5,2 -4,3 -0,2 -0,2
Verkopen-14,2-15,8-14,8-21,1-11,3
-1,5-10,4-15,1-23,2-12,0

De jaarresultaten worden verrekend met de balansposten voorraden en onderhanden werk, zodat deze geen invloed hebben op het jaarresultaat. Voor het volledige beeld van de grondexploitatie wordt verwezen naar de herzieningen van de grondexploitaties per 1 januari 2018.

8.20.7 Vastgoed (€ 377.000)

De verbetering van het saldo van het vastgoed komt voornamelijk doordat de verbouwing van Cerberus en Innocent van € 420.000 in de begroting 2018 was verwerkt overigens ten laste van de reserve egalisatie accommodaties (programma 9).Daarnaast is er een budget van € 25.000 toegevoegd aan de begroting t.b.v. het onderhoud van bouwwerken niet zijnde accommodaties (Kaderbrief 2019-2022; 19-FP-8.1)De bezuinigingstaakstelling van het vastgoedbedrijf zorgt voor een nadeel van € 87.000, doordat de taakstelling vastgoed is verschoven. In 2019 is de taakstelling geraamd als onttrekking uit de reserve vastgoedbedrijf. Het overig verschil wordt veroorzaakt door lagere personele inzet, advieskosten en kapitaallasten.

8.20.8 Erfpacht (€ 60.000)

Om het verblijfsklimaat in de binnenstad te verbeteren is er een het Integraal Actieplan voor een Vitale Hengelose Binnenstad opgesteld. Een belangrijk onderdeel hiervan is de herinrichting van de Enschedesestraat. In het ontwerp kon de bestaande kiosk niet worden ingepast daarom zal deze verdwijnen en is de boekwaarde in 2018 van ruim € 50.000 afgewaardeerd. Daarnaast ontvangen we € 10.000 meer aan opbrengsten erfpachten.