Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

Taakveld 8.3. Wonen en Bouwen

Betrokken afdeling(en)Ruimte en Bouwen/Stad en Regie
Budgethouder(s)Ad interim/Willy van Diepen
Financieel adviseurAnnelyn te Wierik/Mart Keur

Wat willen we bereiken?

 • Wij zorgen voor een veilig en gezond woon- en werkklimaat.
 • Wij willen voldoende en betaalbare woningen.
 • Wij stimuleren het wonen in de binnenstad.
 • Wij bouwen aan een levendig stadsdeel in zuid (als uitkomst van het project Hart van Zuid).

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

 • We gaan de woningbouw versnellen met de focus op realisatie van woningen en uitvoering van woningbouwprojecten. Het uitgangspunt wordt maximaal programmeren voor 100% realisatie. Daarbij proberen wij projecten zoveel mogelijk naar voren te halen of te versnellen. De nieuwbouwraming voor 2018 en 2019 is ambitieus. Wat er feitelijk wordt gerealiseerd is in belangrijke mate afhankelijk van de markt. De markt heeft op dit moment te maken met oplopende tekorten in personeel en materiaal alsmede een sterke stijging van de bouwkosten. Dit zal van invloed zijn op de doorlooptijd/haalbaarheid van projecten en leiden tot vertraging of mogelijk zelfs uitval van projecten.
 • Wij sturen strakker op de prestatieafspraken met Welbions om de minimale sociale woningvoorraad op peil te houden.
 • We stimuleren het wonen in de Binnenstad.
 • We stimuleren de ontwikkelpartner in Hart van Zuid om die deelgebieden waarover zij de regie heeft in Hart van Zuid zo spoedig mogelijk tot (woningbouw-)ontwikkeling over te gaan.
 • We faciliteren en, waar mogelijk, stimuleren private ontwikkelingen aan de randen’ van Hart van Zuid. (Etef Journee, EMGA/Dikkers).
 • Ten zuiden van het station wordt de ruimte benut en worden de kansen benut voor de versterking van de economische structuur door de ontwikkeling van een internationaal bruisend zakenklimaat. De vitaliteit van het zuidelijk stadsdeel wordt verbeterd door de ontwikkeling van een gevarieerd programma (wonen, werken, leren en recreëren).
 • We gaan de prioriteiten van ons toezicht herijken. Dit om ook met het toezicht aan te sluiten bij de opgaven in de stad (bijvoorbeeld duurzaamheid). Om dat te doen worden de toetscriteria als constructieve veiligheid, brandveiligheid en duurzaamheid herijkt.

Wat blijven we doen?

 • Monitoren nieuwbouwprogramma.
 • Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), de topografische kaart Hengelo en geografische databases beheren en onderhouden en vastgoed- en geo-informatie inwinnen, beheren, analyseren en presenteren.
 • Omgevingsvergunningen verstrekken zoals rond bouw, verontreiniging, brandveiligheid en bomen kappen.
 • Toezicht houden op naleving van omgevingsvergunningen en handhaven.

Wat mag het kosten?

Taakveld 8.3 Wonen en bouwenSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
8.30.1Stadsvernieuwingsactiviteiten-109-47-30-30-30-30
8.30.2Integraal Actieplan Binnenstad0-418-423-420-417-414
8.30.3Constructieve veiligheid-134-97-94-94-94-94
8.30.4Volkshuisvesting-99-82-90-90-90-90
8.30.5Vergunningverlening bouwen1.264710811811811811
8.30.6Handhaving bouwen-593-773-608-655-545-412
8.30.8Startersleningen SVN-81-71-61-61-61-61
Totaal taakveld 247-779-495-540-426-290

Financiële toelichting

8.30.5 Vergunningverlening bouwen (€ 101.000)

In 2018 is door de aantrekkende bouw de begroting zowel aan de opbrengsten als aan de kostenkant verhoogd met € 200.000. Voor 2019 is dit eveneens gedaan en onder meer verwerkt in het financieel perspectief (19-FP-8.3 en 19-FP-8.4), zodat deze ontwikkeling budgetneutraal verloopt. Door de verschuivingen in de sector Fysiek en de herverdeling van taken is een deel van de medewerkers ingezet op andere taken dan in 2018 (voornamelijk vergunningenverlening evenementen door hogere aantallen en een verbeterd maar intensiever proces) waardoor er op dit subtaakveld minder uren worden begroot.

8.30.6 Handhaving bouwen (€ 166.000)

Het voordeel wordt hier veroorzaakt door lagere formatie (€ 41.000), een verschuiving van werkzaamheden naar het juiste taakveld (€ 77.000), verschuiving van juridische capaciteit naar taakveld 7.4 vanwege meer gevraagde inzet (€ 28.000) en een verlaging van het sectoruurtarief (€ 20.000). Meerjarig ontstaat er vanaf 2021 een voordeel doordat de kosten van de invoering van de Omgevingswet teruglopen.