5.2 Beleidsprogramma’s 

Programma 9 Bestuur en ondersteuning

Aanspreekpunt bestuurlijkBurgemeester Schelberg
Betrokken sector(en) Directie/Dienstverlening/Middelen
Aanspreekpunt ambtelijk Jan Eshuis/Martin Fleer/Pieter Kistemaker

Hoofddoelstelling

Open bestuursstijl

We willen een eigentijdse gemeente zijn; in onze dienstverlening en ook in onze bestuursstijl. De Hengelose inwoners, ondernemers en organisaties staan centraal. We focussen op zaken waar de stad aantoonbaar behoefte aan heeft. Onze bestuursstijl is open en doelgericht. We gaan samen optrekken met onze inwoners om te werken aan de oplossingen voor Hengelo. We zoeken daarvoor het gesprek met elkaar en met de samenleving en bieden ruimte om het echt samen te doen.

Bestuurlijke samenwerking

Onze bestuursstijl (open en doelgericht) is ook regionaal georiënteerd, primair gericht op de inhoud van de samenwerking. Daarbij zoeken we vervolgens de beste vorm. Dat betekent dat het principe van ‘coalitions of the willing’ voorop blijft staan, waarbij wij groot belang hechten aan het tempo en de slagvaardigheid van de samenwerking.

Dienstverlening

Bij een moderne overheid hoort een moderne dienstverlening. We gaan onze dienstverlening de komende periode nog meer vanuit de logica van de inwoners en partners vormgeven. We hebben daarvoor vijf serviceformules ontwikkeld. Zo gaan we er voor zorgen dat Hengeloërs en partners vooraf weten wat ze van ons kunnen verwachten.

Financieel

Wij streven naar een transparant en betrouwbaar financieel huishoudboekje. Uitgangspunt is een financieel gezonde gemeente met een meerjarig reëel sluitende begroting en voldoende reserves om incidentele tegenvallers op te vangen. We blijven strak sturen op de financiële huishouding van de gemeente. De lasten voor de inwoners blijven in 2019 grotendeels gelijk. Er komt geen verhoging van de gemeentelijke belastingen, afgezien van de inflatiecorrectie. Dit geldt voor inwoners, bedrijven en instellingen.

Financieel overzicht

Programma 9 Bestuur en ondersteuning(bedragen * 1.000)
  Lasten Baten Saldo
Taakveld Begroting 2019 Begroting 2019 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
0.1 Bestuur -4.264     -4.264 -4.291 -4.259 -4.248
0.2 Burgerzaken -2.331 988 -1.343 -1.388 -1.403 -1.415
0.4 Overhead -27.424 2.342 -25.082 -25.189 -25.076 -25.090
0.5 Treasury -13.997 17.212 3.215 3.394 3.161 2.938
0.61 OZB woningen -832 10.567 9.734 9.781 9.941 10.042
0.62 OZB niet-woningen -89 12.426 12.336 12.468 12.674 12.900
0.63 Parkeerbelasting -46 1.620 1.574 1.573 1.572 1.571
0.64 Belastingen overig -33 805 772 772 772 772
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds   140.063 140.063 141.338 141.825 142.732
0.8 Overige baten en lasten -4.600 597 -4.003 -4.583 -5.001 -6.261
0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves -11.038 13.838 2.799 -43 -2.303 -3.755
Totaal programma -64.656 200.457 135.802 133.832 131.902 130.184

Relevante beleidsnota’s

 • Financiële verordening 2018
 • Nota investerings- en activeringsbeleid 2017
 • Notitie gewenste hoogte algemene reserve 2012
 • Nota reserves en voorzieningen 2016
 • Treasurybesluit 2014
 • Beleidsregels publieke taak leningen en garanties gemeente Hengelo 2014
 • Nota verbonden partijen (2014)

Beleidsindicatoren

Er zijn voor dit programma geen eigen gemeentelijke beleidsindicatoren.

Kengetallen

Verplichte kengetallenWerkelijk 2017Begroting 2018Begroting 2019
Formatie (fte per 1.000 inwoners) 8,2 8,15 (2017) 8,25
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) 8 7,71 (2017) 8,05
Apparaatskosten (kosten per inwoner) 618 686,96 (2018) 716
Overhead (percentage van de totale lasten) 6,47 8,88% (2018) 8,29%
Externe inhuur (percentage van totale loonsom + kosten externen) 4,98 2,02 2,16
Gemiddelde WOZ-waarde 163.000 (2015) € 166.000 (2016)  € 168.000 (2017)
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden 651 (2016) € 674 (2017) € 714 (2018) 
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 747 (2016) € 780 (2017) € 787 (2018) 

Verbonden partijen

 • Regio Twente/Regio Twente,
 • Bestuurscommissie Agenda van Twente
 • Regio Twente, portefeuillehoudersoverleg Financiën
 • In dit programma is vooral de bestuurlijke dimensie van de samenwerking aan de orde, verwoord in de doelstellingen van taakveld 0.1 bestuur. De inhoudelijke onderdelen van Regio Twente, zoals de GGD en de recreatieparken komen in de desbetreffende inhoudelijke programma’s terug.
 • Regio Twente, Kennispunt Twente
 • Regio Twente, Shared Service Netwerk Twente (SSNT)
 • Deze bedrijfsvoeringsonderdelen zijn voorbeelden van regionale samenwerking op de bedrijfsvoering met als doelstellingen de 3K’s, verhoging kwaliteit, vermindering kosten en kwetsbaarheid.

Taakveld 0.1. Bestuur Taakveld 0.2. Burgerzaken Taakveld 0.4. Dienstverlening (Overhead) Taakveld 0.5. Treasury Taakvelden 0.61. – 0.64 Belastingen Taakvelden 0.7. – 0.10 Financiën