Programma 9 Bestuur en ondersteuning 

Taakveld 0.1. Bestuur

Betrokken afdeling(en)Griffie/Directie/Financiën
(Deel)Budgethouder(s)Gert Jan Eeftink/Jan Eshuis/Pieter Kistemaker
Financieel adviseurDolf Bosveld/Albert Jan Pleiter/Silvia Pikkemaat

Wat willen we bereiken?

Wij willen een eigentijdse gemeente zijn; in onze dienstverlening en ook in onze bestuursstijl. Wij doen het slim, democratisch en met meer service. In onze planprocessen krijgen onze inwoners meer te zeggen (en zal de gemeente ook luisteren). Dit heeft al geleid tot het Interventieprogramma Sociaal Domein en zal ook één van opbrengsten worden van de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Werken vanuit de logica van de klant/inwoner komt centraal te staan. We bieden meer ruimte aan en willen samen optrekken met onze inwoners en onze raad om te werken aan de oplossingen voor Hengelo.

Onze bestuursstijl (open en doelgericht) is ook regionaal georiënteerd, gericht op de inhoud en op samenwerking. Wij willen graag zowel binnen de raad als het college over en weer collegiaal werken, dat is anders dan vanuit ‘je eigen doos met dossiers’ met daaraan verbonden opvattingen en overtuigingen. Wij streven naar consensus in brede en vitale coalities. We zoeken daarvoor het gesprek met elkaar en met de samenleving over dilemma’s, lastige samenhangen, voor- en nadelen van beleid. Ook de raadsleden moeten mee kunnen kijken hoe beleid vorm krijgt, dat kan bijvoorbeeld via raadswerkgroepen.

Bij de regionale samenwerking blijft voor ons het principe van coalitions of the willing voorop staan. Met een open houding acteren wij in regionaal verband, waarbij geen enkele samenwerking op voorhand wordt uitgesloten. Actief doorpakken, tempo en slagvaardigheid wegen voor ons zwaarder dan het altijd blijven koersen op het samenwerken met alle 14 gemeenten.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

 • Wij gaan richting geven, luisteren en ruimte bieden aan inwoners, ondernemers en organisaties. Wij zoeken hen actief op en brengen ze in positie.
 • Wij gaan regelmatig open voorstellen aan de raad voorleggen.
 • Wij kiezen een pro actieve stijl, waarbij we ons niet afhankelijk opstellen van de media, maar vooral onze eigen kanalen en die van onze partners in de stad inzetten.
 • Onze open communicatie is tijdig, regelmatig en in begrijpelijke taal en gericht op voorlichting in plaats van verkopen.
 • We betrekken inwoners in een vroeg stadium bij beleid. Bewonersinitiatieven in wijken faciliteren we. Onze rol is daarbij in verbinding brengen van verschillende initiatieven en netwerken. En het betekent voor de gemeente vooral de bereidheid tot loslaten.
 • Wij gaan de projecten uit de Agenda voor Twente uitvoeren, waarbij wij een positieve grondhouding hebben naar het verhogen van het budget tot € 12,50 per inwoner op het moment dat er een goede invulling is voor de nu beschikbaar gestelde € 7,50 en het financieel haalbaar is.

Wat blijven we doen?

 • De leden van de gemeenteraad en het college van B en W betalen.
 • De gemeenteraad ondersteunen door middel van een griffie en een rekenkamer.
 • Bestuurlijk samenwerken in de Regio Twente, Euregio en in VNG-verband en dit bekostigen.
 • Actieve deelname in de (eu)regionale samenwerkingsverbanden als MONT en Eurocities.
 • Het lobbynetwerk in Den Haag, Brussel en Euregio benutten.

Wat mag het kosten?

Taakveld 0.1 BestuurSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
0.10.1Raad en raadscommissies-833-910-924-952-951-951
0.10.2Griffie-284-294-329-329-329-329
0.10.3Rekenkamer-48-64-21-21-21-21
0.10.6College van burgemeester en wethouders-1.029-1.551-1.616-1.616-1.585-1.574
0.10.7Bestuurlijke samenwerking-524-1.207-1.218-1.218-1.218-1.218
0.10.8Reg./intern. samenwerking-84-153-156-156-156-156
Totaal taakveld -2.802-4.179-4.264-4.291-4.259-4.248

Financiële toelichting

0.10.6 College van B en W (- € 65.000)

Het nadeel wordt o.a. veroorzaakt door de stijging begrote loonkosten (€ 42.000) en de verzekering kortleven risico wethouders (€ 20.000) op basis van de Kaderbrief 2019-2022, 19- FP-9.3.

0.10.8 Regionale/internationale samenwerking (- € 5.000):

Verschuiving van de formatiebezuiniging (bezuinigingsvoorstel 2016-2019: O 7.3.1. bestuursondersteuning) van subtaakveld 0.80.7 Externe subsidieverwerving naar subtaakveld 0.10.8 Regionale en internationale samenwerking. In de politieke markt d.d. 4 juli is besloten om de formatiebezuiniging te laten vervallen (ten behoeve van de intensivering van het internationaal beleid).