Programma 9 Bestuur en ondersteuning 

Taakveld 0.2. Burgerzaken

Betrokken afdeling(en)Burgerzaken
Budgethouder(s)Martin Fleer/Aquine Zondag
Financieel adviseurJan Akkerman

Wat willen we bereiken?

Wij willen onze baliemedewerkers klaarstomen voor de toekomst. De huidige afdeling Burgerzaken bestaat uit de traditionele afdeling Burgerzaken én het klantencontactcentrum (KCC). De afdeling staat voor ingrijpende veranderingen. Dat geldt met name voor het werk aan de balie. Het aantal aanvragen voor paspoorten en ID-kaarten loopt vanaf maart 2019 namelijk drastisch terug met ongeveer 70%. Tegelijkertijd hebben we te maken met een steeds verder toenemende digitalisering.

De klanten die straks nog aan de balie komen, hebben vaak speciale aandacht nodig. Het werk aan de balie wordt dus minder, maar ingewikkelder. Dat vereist een ander type baliemedewerker.

De rol van het KCC wordt juist steeds groter. Wij willen de dienstverlening vanuit het KCC uitbreiden en nóg beter laten aansluiten op de verwachtingen van onze klanten.

Verder vinden wij het belangrijk dat medewerkers zo goed mogelijk meegaan met alle veranderingen. En wij zoeken een goede balans tussen optimale dienstverlening, kwaliteit van persoonsgegevens, privacy, beveiliging en fraudebestrijding.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

 • De afdeling Burgerzaken zal in naam verdwijnen. De kerntaken van Burgerzaken blijven natuurlijk wel bestaan, met name op het gebied van identiteitsmanagement en persoonsinformatie. Sterker nog, deze taken en de daarvoor benodigde vakkennis zijn van groot belang voor de dienstverlening.
 • We gaan meer aandacht besteden aan de communicatie met onze klanten. We schrijven aantrekkelijke, heldere en leesbare teksten, die zijn afgestemd op de ontvanger.
 • We besteden meer aandacht aan de motivering van onze besluiten.
 • In onze mondelinge communicatie zijn we open, vriendelijk en duidelijk.

Wat blijven we doen?

 • Informatie verschaffen via het KCC en website.
 • Uitvoeren van naturalisatieprocessen.
 • Voltrekken van huwelijken en geregistreerde partnerschappen.
 • Opmaken en verstrekken van identiteitsbewijzen (rijbewijzen en/of reisdocumenten).
 • Opmaken en verstrekken van akten van de burgerlijke stand, zoals bij geboorte, huwelijk en overlijden.
 • Het organiseren van verkiezingen.
 • Uitvoeren van de Wet op de Lijkbezorging.
 • Vastleggen, verstrekken en bijhouden van gegevens over inwoners uit de Basis Registratie Personen (BRP).

Wat mag het kosten?

Taakveld 0.2 BurgerzakenSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
0.20.1Burgerzaken-872-998-979-1.023-1.039-1.051
0.20.3Vastgoedinformatie-352-409-364-364-364-364
Totaal taakveld -1.224-1.407-1.343-1.388-1.403-1.415

Financiële toelichting

0.20.1 Burgerzaken ( € 19.000)

Met ingang van 2014 is de geldigheidsduur voor identiteitsbewijzen van 5 naar 10 jaar gegaan (voor personen van 18 jaar en ouder). Dit heeft tot gevolg dat de vervanging van bewijzen die afgegeven zijn in 2014 in 2019 beperkt plaatsvindt. Daarom zijn zowel de baten en lasten van Burgerzaken met ingang van 2019 fors verlaagd. De baten zijn met circa € 700.000 verlaagd en de lasten met ongeveer € 718.000.

0.20.3 Vastgoedinformatie (€ 45.000)

Het voordeel is het gevolg van de verschuiving van de inzet personele uren naar groenadviezen.