Programma 9 Bestuur en ondersteuning 

Taakveld 0.5. Treasury

Betrokken afdeling(en) Financiën
Budgethouder(s)Pieter Kistemaker/Gijs Tiebot
Financieel adviseurBert Lankheet

Wat willen we bereiken?

We beschikken over voldoende financiële middelen om de begrotingstaken binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te kunnen voeren (aantrekken of uitzetten).

We willen een duurzame toegang tot financiële markten verkrijgen tegen acceptabele condities.

We willen de risico's verbonden aan de treasuryfunctie beheersen (renterisico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's).

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

Wij gaan de informatievoorziening die moet leiden tot een goede liquiditeitsprognose verbeteren.

Wat blijven we doen?

  • We stellen een financieringsbehoefte op en analyseren de leningenportefeuille, rekening houdend met de wettelijke normen kasgeldlimiet en renterisiconorm.
  • We volgen de rentemarkt nauwgezet.
  • We anticiperen op onze liquiditeitsbehoefte door het aantrekken van kortlopende en langlopende geldleningen.
  • We verstrekken geen geldleningen en garanties aan derden met uitzondering van leningen met gedeelde garantststelling met het Waarborgfonds Sport.
  • We beheersen de risico’s en proberen zoveel mogelijk zekerheden te vestigen bij leningen die in het verleden aan derden zijn verstrekt.

Wat mag het kosten?

Taakveld 0.5 TreasurySaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
0.50.0Treasury5.2222.6232.4492.6282.4292.380
0.50.1Rente interne financiering-44-36-34-33-33-32
0.50.2Deelnemingen1.9061.210800800765590
Totaal taakveld 7.0843.7973.2153.3943.1612.938

Financiële toelichting

0.50.0 Treasury (- € 174.000)Door de aanhoudend lage rentepercentages op opgenomen geldleningen nemen de lasten voor de eigen financiering met circa € 1,1 miljoen af. De lage rente veroorzaakt ook lagere rentebaten op verstrekte leningen aan woningbouwcorporaties, instellingen en ambtenaren (- € 880.000). De dekking uit doorberekende kapitaallasten is in 2019 € 399.000 lager door een lagere boekwaarde en verlaging van het omslagpercentage van 2,25% naar 2%.

0.50.2 Deelnemingen (- € 410.000)

De baten uit dividenden nemen ten opzichte van 2018 met ruim € 400.000 af. In 2018 is de begroting gewijzigd door uitzonderlijk hoge dividenden van BNG Bank (€ 440.000) en Twence (€ 379.000). Voor 2019 en verder gaan we uit van respectievelijk € 300.000 en € 140.000. Ook voor Enexis is voorzichtigheidshalve het in 2018 met € 17.000 verhoogde dividend niet structureel bevonden. Vanaf 2022 vervalt de borgstellingsvergoeding Twence (- € 210.000). Een volledig overzicht van deelnemingen met dividendbaten is opgenomen in de paragraaf 6.5 Financiering.