Programma 9 Bestuur en ondersteuning 

Taakvelden 0.61. – 0.64 Belastingen

Betrokken afdeling(en) Financiën
Budgethouder(s)Pieter Kistemaker/Henk-Jan Tromp/Gijs Tiebot
Financieel adviseurSilvia Pikkemaat/Sem Becker/Mart Keur

Wat willen we bereiken?

Het verkrijgen van algemene dekkingsmiddelen als bijdrage aan een sluitende begroting.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

In de Kaderbrief 2019 -2022 zijn de uitgangspunten voor de woonlastenontwikkeling en de aanpassing van de tarieven vastgelegd. In de paragraaf 6.1 ‘Lokale heffingen’ wordt hierop nader ingegaan.

Wat blijven we doen?

Het heffen en invorderen van de volgende belastingen als onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen:

  • Onroerend zaakbelastingen.
  • Parkeerbelasting.
  • Hondenbelasting.
  • Precariobelasting.

De tarieven worden in principe alleen aangepast met de inflatiecorrectie.

Wat mag het kosten?

OZB-woningen en OZB-niet-woningen

Taakveld 0.61 OZB woningenSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
0.61.1OZB woningen9.3289.6989.7349.7819.94110.042
Totaal taakveld 9.3289.6989.7349.7819.94110.042
Taakveld 0.62 OZB niet-woningen   Saldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
0.62.1OZB niet woningen11.41811.96112.33612.46812.67412.900
Totaal taakveld 11.41811.96112.33612.46812.67412.900

Financiële toelichting0.61.1 OZB woningen/O.62.1 niet-woningen (€ 411.000)De opbrengst OZB is € 461.000 hoger door de inflatiecorrectie van 0,6% op basis van de Kaderbrief 2019-2022 en de toename van het aantal belastbare objecten. Daarnaast is er nog sprake van een doorwerkend effect uit de Kadernota maatschappelijke takenverkenning 2016-2019 namelijk O.8.2.1 OZB cumulatief 0,6%.Daarentegen is een nadeel van € 50.000 door hogere perceptiekosten vanuit het GBT als gevolg van een nieuwe werkwijze voor de kostenverdeling.

Parkeerinkomsten, hondenbelasting en precariobelasting

Taakveld 0.63 ParkeerbelastingSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
0.63.1Parkeerinkomsten1.5551.4361.5741.5731.5721.571
Totaal taakveld 1.5551.4361.5741.5731.5721.571
Taakveld 0.64 Belastingen overigSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
0.64.1Hondenbelasting456456477477477477
0.64.2Precariobelasting247286295295295295
Totaal taakveld 703741772772772772

Financiële toelichting

063.1 Parkeerinkomsten (€ 138.000)

Ten opzichte van 2018 zijn er lagere perceptiekosten vanuit het GBT (€ 83.000). De perceptiekosten worden door het GBT zo gericht mogelijk toegerekend en dit heeft voor dit taakveld een positief herverdeeleffect. Daarnaast zijn de begrote parkeerinkomsten structureel verhoogd (€ 55.000) ter dekking van de kapitaallasten van investeringen in parkeergarage De Beurs en het Shop & Go concept in 2018.