6. Paragrafen 

6.6 Verbonden partijen

Inleiding

Voor de uitvoering van taken kan de gemeente een beroep doen op andere organisaties of een andere organisatie oprichten. Als we taken hebben uitbesteed aan een organisatie, waarin we een bestuurlijk én financieel belang hebben is deze partij een verbonden partij. We zitten dan in het bestuur van deze organisatie of hebben stemrecht in de ledenvergadering/aandeelhoudersvergadering én lijden verlies als de organisatie failliet gaat of als wij aangesproken kunnen worden als ze haar verplichtingen niet kan nakomen. De beleidskaders rondom verbonden partijen liggen vast in de nota “Beleidskader Verbonden Partijen Hengelo 2013”, hierna “beleidskader” genoemd.

De vernieuwing van het BBV beoogt het inzicht te vergroten in de risico’s van verbonden partijen en de wijze waarop ze bijdragen aan de output of de doelstellingen van de gemeente. Voor een betere beoordeling van de bijdrage van de verbonden partij aan de doelstellingen van de gemeente komt de beschrijving van deze bijdrage in de betreffende programma’s beter tot zijn recht. Deze paragraaf blijft dan beperkt tot de visie en beleidsvoornemens en een totaalbeeld van verbonden partijen in een samenvattende lijst.

Beleidskaders, visie en beleidsvoornemens

In het beleidskader is de visie op verbonden partijen uitgebreid weergegeven. We volstaan hier met de hoofdlijn van het beleid. Aan de basis staat, dat we alleen samenwerken met verbonden partijen als dit het geëigende middel is om onze beleidsdoelstellingen te realiseren. Randvoorwaarde is, dat we het zo organiseren, dat de democratische controle op de uitvoering door de gemeenteraad optimaal is.

De samenwerking met verbonden partijen kent twee invalshoeken:

 • De bijdrage van de verbonden partij aan de doelstellingen van de gemeente (nut);
 • Het risico dat de gemeente loopt door de deelname, met name financieel, maar ook bestuurlijk.

Het financiële risico is het risico, dat de gemeente loopt als de verbonden partij failliet gaat of aanspraak maakt op niet begrote bijdragen van de gemeente. Bestuurlijke risico’s treden op als de gemeente aangesproken kan worden op haar bestuurlijke rol in de verbonden partij.

Deze invalshoeken moeten in balans zijn; een groter risico kunnen we pas accepteren als de bijdrage aan de doelstellingen eveneens groot is. Daaruit volgt ook dat we activiteiten, uitgevoerd door partijen die marginaal bijdragen aan onze doelstellingen maar wel een groot financieel risico opleveren, beter anders kunnen organiseren. We willen een methodiek toepassen waarin de begrippen “nut” en “risico” vanuit een duidelijk kader objectief worden bepaald. Tezamen zijn nut en risico de bestanddelen van de “waarde” van de samenwerking.

We hebben in 2018 voorbereidingen getroffen om de nota met het beleidskader te actualiseren. Dit doen we niet alleen. We hebben met enkele gemeenten samen besloten om kennis en visie te delen en gezamenlijk tot een nieuwe nota te komen.

Steeds meer ontstaat bij gemeenten het besef, dat niet alleen de verbonden partijen risico’s met zich meebrengen waar we vinger aan de pols willen houden. Ook bij samenwerkingsverbanden die niet aan de kwalificatie “verbonden partij” voldoen kunnen financiële of bestuurlijke risico’s spelen. Deze kunnen eveneens een grote impact hebben op de financiën of de reputatie van ons als gemeente. We hebben ook stappen gezet om een systematiek voor risicosignalering voor deze instellingen te ontwikkelen.

Bijdrage van verbonden partijen aan gemeentelijke doelstellingen

Het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording beoogt het inzicht van raadsleden in nut en risico van de verbonden partijen te vergroten. Dat inzicht ontstaat als in de programma’s het samenwerken met de verbonden partij en de bijdrage aan de programmadoelstellingen worden toegelicht. In deze paragraaf beperken we ons tot het benoemen van het openbaar belang dat wordt gediend en benoemen we het programma waarin de relatie met doelstellingen moet worden gelegd.

Voorgenomen wetswijziging versterking positie van gemeenteraden

Het uitbesteden van taken aan een regionaal samenwerkingsverband betekent dat besluiten dat kader in organisatiebesturen en niet meer in de gemeenteraad genomen worden. De invloed moet gedeeld worden met andere gemeenten. Dit is inherent aan samenwerken. Het ministerie van BZK heeft per brief van 29 juni 2018 aangegeven de positie van gemeenteraden te willen versterken en daartoe o.a. de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen te willen aanpassen. Het ministerie beoogt de deelname van raadsleden in samenwerkingsbesturen te faciliteren en de inspraak van burgers mogelijk te maken, overigens niet d.m.v. rechtstreeks kiesrecht. Ook wordt de plicht om een zienswijze van raden te vragen mogelijk uitgebreid naar meer soorten besluiten, dan nu in de Wgr is geregeld. De minister verwacht eind 2018 met een wetswijzigingsvoorstel te komen.

Risicomanagement bij de verbonden partijen

De risicobeoordeling van verbonden partijen wordt nu nog gedaan op basis van een beoordeling van de jaarstukken en begrotingen van deze partijen. Daarmee oordelen we met algemeen aanvaarde normen over in rapportages zichtbare grootheden zoals bijvoorbeeld weerstandsvermogen, schuldpositie en resultaten in de meerjarenbegroting. Elke verbonden partij kent zelf veel beter de risico’s die succes bedreigen. Dit besef is bij hen aanwezig. We zien steeds meer dat een eigen risicoanalyse is opgestart en dat deze een plek krijgt in de begrotings- en verantwoordingsstukken. De wijze waarop risico’s worden benoemd en geobjectiveerd verschilt sterk per partij. In de beoordeling van de jaarstukken 2017 en conceptbegrotingen 2019 hebben we enkele kritische kanttekeningen geplaatst. Daarom kunnen we nu nog onvoldoende steunen op de gerapporteerde resultaten.

We hebben ons georiënteerd op door gemeenten gehanteerde systemen om de risico’s en het nut van de samenwerking goed neer te zetten. Er blijkt geen ei van Columbus te zijn; veel gemeenten zitten in het proces om hun grip op verbonden partijen te vergroten.

In onze regio werken al enkele gemeenten samen in een gezamenlijke risico-uitvraag richting de verbonden partijen. De gevolgde methodiek sluit aan bij onze opvattingen m.b.t. risicoanalyse. De voordelen die hiermee kunnen worden bereikt zijn:

 • de vragenlijst waarmee risico’s worden opgespoord is doordacht en kan aan omstandigheden worden aangepast;
 • de uitkomsten zijn concrete getallen, waardoor deze telbaar en vergelijkbaar zijn en in grafieken zijn weer te geven;
 • hierdoor ontstaat informatie die de raad op overzichtelijke wijze krijgt aangeboden;
 • de verbonden partijen zijn zelf betrokken bij de beantwoording, waarmee draagvlak ontstaat
 • gemeenten kunnen werkzaamheden verdelen en de uitkomsten met elkaar delen;
 • er vindt maar één uitvraag naar de verbonden partijen plaats namens meerdere gemeenten, waardoor deze partijen minder zwaar belast worden

We willen ons aansluiten bij deze samenwerking en willen ons inzetten op een zo volledig mogelijke deelname van Twentse gemeenten.

Ontwikkelingen bestaande verbonden partijen

SWB Midden-Twente

Na de start van Gildebor en het verkennen van het nieuwe taakgebied beheer van de openbare ruimte zet SWB binnen deze nieuwe kerntaak nu in op kwaliteit van dienstverlening en stapsgewijs verbeteren van het productieresultaat door optimalisering van de bedrijfsvoering. De noodzaak hiertoe is aanwezig, omdat binnen de kerntaken arbeidsontwikkeling en beschut werk geen grote besparingen meer haalbaar zijn. Tegelijkertijd zal de komende jaren de rijksbijdrage voor de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) dalen en tevens zal het beschikbare P-budget verder afnemen. Dat maakt het noodzakelijk dat het verdienvermogen van de hele organisatie groeit. Desalniettemin worden een aantal verliesgevende jaren voorzien. De verliezen kunnen met het eigen vermogen worden opgevangen.

Regio Twente

In 2018 is de Agenda van Twente (2008-2017) opgevolgd door de Agenda voor Twente (2018 e.v.).

De primaire inzet is niet gewijzigd, namelijk de krachten bundelen voor een technologische, innovatieve en sterke regio. Wat wel is gewijzigd is de financieringsstructuur. Waar tot 2018 Twence vanuit de bedrijfswinst bijdroeg aan de Agenda, gaat het dividend van Twence vanaf 2018 naar de aandeelhoudende gemeenten, die vervolgens autonoom hun besluiten nemen om al dan niet bij te dragen en deel te nemen aan de Agenda voor Twente.

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Het GBT gaat meer inzetten op het vergroten van de expertise en ziet informatieanalyse als een belangrijk middel daartoe. In 2019 verhuist het GBT naar een andere locatie in Hengelo. Omdat de gemeente Hengelo verhuist naar het nieuwe stadskantoor verliest ze de medehuurder van het pand aan de Hazenweg.

Omgevingsdienst Twente (ODT)

Nadat de organisatie ODT in oktober 2017 al was opgericht is de feitelijke start van ODT nog uitgesteld. In 2019 gaat de Omgevingsdienst Twente van start. Alle 14 gemeenten en de provincie nemen deel. De taken bestaan vooralsnog uit het voorbereiden van, toezicht op en handhaving van milieuvoorschriften, de zogenoemde VTH-taken.

Twente Milieu

Haaksbergen heeft zich per 2018 aangesloten bij Twente Milieu en heeft in eerste instantie de taken in het kader van het beheer van de openbare ruimte overgedragen. Twente Milieu herziet in 2018 het kostprijs-plus systeem (systematiek van kostentoerekening aan producten) samen met de aangesloten gemeenten. Vanaf het boekjaar 2020 zal de herziene kostprijsberekening van kracht moeten worden. In 2018 worden de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst geactualiseerd.

De aandacht gaat vooral uit naar het operationaliseren van het wijzigende afvalbeleid van gemeenten, gericht op het reduceren van de hoeveelheden restafval tot 50kg in 2030.

Twence

Afval is een groeimarkt. De markt is een heel dynamische wereldmarkt. Twence ziet de vraag toenemen in de Euregio en Nederland en gaat daarom de import van afval uit het Verenigd Koninkrijk afbouwen. Dat betekent ook, dat men de komende jaren (tot 2020) onder vollast kan draaien, waardoor de capaciteit van de ovens ten volle wordt benut. In Nederland blijft het opwekken van duurzame energie achter bij de ons omringende landen. Twence zet in op CO2-afvang, de bouw van een tweede zonnepark op eigen terrein en het bouwen van een mestverwaardingsinstallatie op de locatie Elhorst Vloedbelt. Om een bijdrage te kunnen leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de aandeelhouders zal Twence haalbaarheidsonderzoeken uitvoeren naar de volgende concrete initiatieven: geothermie, luierverwerking, verwerking van verpakkingsafval, grootschalige asbestverwerking en grootschalige opwekking van zonne-energie. Deze initiatieven moeten passen binnen de door de aandeelhouders vastgestelde inhoudelijke en financiële kaders en uitgangspunten.De gezamenlijke aandeelhouders van Twence hebben in december 2017 een positief besluit genomen over de toetreding van de gemeente Münster als aandeelhouder. Om de weg vrij te maken voor een volledig aandeelhouderschap is Munster door de Duitse toezichthouder (Kommunalaufsicht) gevraagd om een voorfase van communale samenwerking met Twentse gemeenten in te gaan. Bij een succesvolle samenwerking kan de volgende stap richting aandeelhouderschap genomen worden. Warmtenetwerkbedrijf Hengelo en Warmtebedrijf Hengelo

Met ingang van 31 maart 2017 zijn Warmtenetwerk Hengelo BV en Warmtebedrijf Hengelo BV formeel gestart. Warmtenetwerk Hengelo BV voert alle transportactiviteiten middels het hoofdtransportnet uit en Warmtebedrijf Hengelo BV treedt op als energieproducent en leverancier aan de eindgebruikers.

De belangrijkste activiteit van Warmtenetwerk Hengelo BV is de aanleg van de backbone. Dit is het hoofdtransportnet dat de warmte vanaf AkzoNobel transporteert. De aanleg hiervan is in 2016 gestart. Het eerste zuidelijke deel is inmiddels gereed. Het noordelijk deel zal naar verwachting in de loop van 2019 gereed zijn. Na aanleg van de backbone zal Warmtenetwerk Hengelo BV zich vooral nog bezig houden met het transport van de warmte naar de overnamepunten van Warmtebedrijf Hengelo BV.

Lijst van verbonden partijen

 Overzicht gemeentelijke verbonden partijen (per 1 april 2018):  
     
  Naam verbonden partijJuridische vormVertegenwoordiging
 1. Gemeenschappelijke regelingen
  Regio TwenteOpenbaar lichaamCollege
  Veiligheidsregio TwenteOpenbaar lichaamCollege
  Sociaal Werk- en leerbedrijf Midden-TwenteOpenbaar lichaamCollege
  Stadsbank Oost-NederlandOpenbaar lichaamCollege
  Crematoria TwenteOpenbaar lichaamCollege
  Regionaal Bedrijventerrein TwenteOpenbaar lichaamCollege (benoeming door gemeenteraad)
  Gemeentelijk Belastingkantoor TwenteOpenbaar lichaamCollege
  Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken Borne, Haaksbergen en HengeloCentrumgemeente regelingCollege
  Centrumgemeenteregeling samenwerking ICT HengeloCentrumgemeente regelingCollege
 2. Stichtingen / verenigingen: geen
 3. Coöperaties / vennootschappen
  BNG BankN.V. College
  Twente Milieu N.V.N.V. College
  Twence B.V. B.V.College
  Enexis Holding B.V.B.V.College
  Warmtenetwerk Hengelo B.V.B.V.College
  Warmtebedrijf Hengelo B.V.B.V.College
  CSV Amsterdam B.V. *B.V.College
  Verkoop Vennootschap B.V. *B.V.College
  Publiek Belang Elekriciteitsproductie B.V. *B.V.College
  CBL Vennootschap B.V. *B.V.College
  Vordering op Enexis B.V. *B.V.College
 4. Overige verbonden partijen
  EuregioNederlands-Duitse GRCollege (raadsleden in Euregioraad)
 5. Instellingen met bestuurlijk belang overwegend met publieke middelen gefinancierd
  Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)VerenigingCollege
  VNG OverijsselVerenigingCollege

Van alle verbonden partijen vermelden we een aantal kerngegevens, waarvan de informatieve waarde en de onderverdeling in categorieën verbonden partijen zoals in het BBV is bepaald. Voor de overzichtelijkheid en leesbaarheid van de tabellen splitsen we de tekstuele gegevens en de cijfermatige gegevens.

Toelichting gegevens

 • Als de geprognosticeerde balans van de verbonden partij beschikbaar is zijn we hier vanuit gegaan.
 • Waar deze niet opgenomen is hebben we getallen herleid vanuit de jaarstukken 2017 en de resultatenprognose 2018 en 2019, waarbij:
  • eigen vermogen gelijk is gesteld aan EV jaarstukken 2017 + begrote resultaten 2018 en 2019 als deze bekend gemaakt zijn;
  • vreemd vermogen gelijk is gesteld aan VV jaarstukken 2017 en constant gehouden als geen mutaties bekend gemaakt zijn.
 • financieel belang is het ter beschikking gestelde bedrag dat we verliezen als de verbonden partij failliet gaat of in liquidatie zou geraken en/of het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt; dit is:
  • voor alle verbonden partijen de (boek)waarde van het door ons ingebrachte kapitaal, verhoogd met de waarde van verstrekte leningen of garanties;
  • voor gemeenschappelijke regelingen beschouwen we de jaarlijkse bijdrage als het financiële belang bij faillissement (hypothetisch; we gaan uit van bedrijfscontinuïteit, omdat we jaarlijks de verrichtingen van deze partijen monitoren);
  • voor aandeelhouderschappen: het verwachte dividend; de theoretische aandelenwaarde laten we hier buiten beschouwing.
 • de risico’s waar geen specifieke maatregelen tegenover staan zijn de door de verbonden partij totaal gekwantificeerde risico’s, al dan niet afgedekt door hun weerstandsvermogen; de getallen zijn de totale risico’s zoals gerapporteerd door de partij zelf, ons aandeel hierin is beperkt tot het aandeel in de verbonden partij.

 1. Gemeenschappelijke regelingen

Naam verbonden partijOpenbaar belang dat gediend wordtBestuurlijk belangBeleid in pro- gram- ma
Regio TwenteGemeentelijke beleidsvoering van o.a. GGD, recreatie en toerisme, economie en arbeidsmarktDeelname algemeen bestuur en afstemmingsberaden2,3,6,7 en 9
Veiligheidsregio Twente(Voorbereiding op) bestrijding van rampen en incidenten, w.o. brandweerDeelname algemeen en dagelijks bestuur1
Sociaal Werkleerbedrijf Midden Twente (SWB)Ondersteuning mensen met afstand tot de arbeidsmarkt/WSW en samenwerking beheer en onderhoud openbare ruimteDeelname algemeen en dagelijks bestuur5,6
Stadsbank Oost NederlandHulpverlening aan mensen met financiële problemen en schuldenDeelname algemeen en dagelijks bestuur6
Crematoria TwenteLijkbezorging met inachtneming van wettelijke voorschriftenDeelname dagelijks bestuur7
Regionaal Bedrijventerrein TwenteRegionale afstemming en ontwikkeling XL-businessparkDeelname algemeen en dagelijks bestuur3
Gemeentelijk Belasting kantoor (GBT)Gemeentelijke heffing en invordering lokale belastingenDeelname algemeen en dagelijks bestuur9

Omgevingsdienst Twente (ODT)Handhaving wetgeving milieuDeelname algemeen bestuur7
Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken Borne, Haaksbergen en Hengelo (Hengelo Centrumgemeente)Schaal- en kwaliteitsvoordelen behalen en kwetsbaarheidsbeperking van aangesloten gemeenten op het gebied van sociale zakenVerantwoordelijkheid gemeentebestuur Hengelo, inbreng deelnemende gemeenten via portefeuillehoudersoverleg 6
Centrumgemeenteregeling samenwerking ICT Hengelo (Hengelo Centrumgemeente)Schaal- en kwaliteitsvoordelen behalen en kwetsbaarheids-beperking van aangesloten gemeenten op ICT-gebiedVerantwoordelijkheid gemeentebestuur Hengelo, inbreng deelnemende gemeenten via portefeuillehoudersoverleg 9

Bedragen in euro x 1.000

Naam verbonden partijFinanciëel belang 2019Eigen vermogen 1-1-2019Eigen vermogen 31-12-2019Vreemd vermogen 1-1-2019Vreemd vermogen 31-12-2019Resultaat VP 2019Risico's (geen spec. maat- regelen)Aandeel belang
Regio Twente3.9126.3566.34113.84113.70302.93512,9%
Veiligheidsregio Twente5.8991.5211.42154.99259.57903.03914,3%
Sociaal Werkleerbedrijf Midden Twente (SWB) 1)27.2754.8193.8336.2116.211-6763.54067,8%
Stadsbank Oost Nederland8811.3211.32419.51519.3093n.b.8,7%
Crematoria Twente501.5911.59100359n.b.16,4%
Regionaal Bedrijventerrein Twente 2)5.758-57-130128.261124.220-296.70023,0%
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT)1.8942635675.6635.31651n.b.18,9%
Omgevingsdienst Twente (ODT)n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.
Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken Borne, Haaksbergen en Hengelo (Hengelo Centrumgemeente)n.v.t
Centrumgemeenteregeling samenwerking ICT Hengelo (Hengelo Centrumgemeente)n.v.t

 1. De financiële bijdrage aan SWB is incl. € 11,5 mln. rijksgelden, die we rechtstreeks doorbetalen.
 2. Het verwachte tekort van Regionaal Bedrijventerrein Twente van € 25 miljoen is volledig voorzien bij de deelnemende gemeenten. Wij voorzien € 5,7 mln. en hebben dit als resultaat verantwoord. Dit bedrag is wel als financieel belang aangemerkt, omdat we het kwijt raken als het verlies feitelijk wordt. Een scenarioanalyse geeft als worst case situatie een verslechtering van het resultaat van € 6,7 mln. Best case valt het verlies € 7,4 mln. mee.

 1. Vennootschappen en corporaties

Naam verbonden partijOpenbaar belang dat gediend wordtBestuurlijk belangBeleid in pro- gram- ma
Twente Milieu NVAandeelhouder Gezamenlijke efficiënte duurzame afvalinzameling7
Twence Holding BVAandeelhouderMilieuverantwoordelijke afvalverwerking en kenniscentrum CO2-neutraliteit7
Bank Nederlandse Gemeenten (gegevens 2016)AandeelhouderFinanciering publieke sector: laag houden kosten maatschappelijke voorzieningen9
Vitens NV (gegevens 2016)AandeelhouderBeschikbaarheid van drinkwater van hoge kwaliteit9
Enexis NVAandeelhouderBeschikbaarheid van het energienet, duurzame energiesystemen en energietransport9
CBL Vennootschap BV (in USD * 1000)AandeelhouderAfhandeling rechten en plichten n.a.v. verkoop Essent9
Vordering op Enexis BV AandeelhouderAfhandeling rechten en plichten n.a.v. verkoop Essent9
Verkoop Vennootschap BVAandeelhouderAfhandeling rechten en plichten n.a.v. verkoop Essent9
CSV Amsterdam B.V.AandeelhouderAfhandeling rechten en plichten n.a.v. verkoop Essent en Attero9
Publiek Belang Electriciteitsproductie BVAandeelhouderAfhandeling rechten en plichten n.a.v. verkoop Essent9
Warmtenetwerk Hengelo BVAandeelhouderDuurzame energieproductie7
Warmtebedrijf Hengelo BVAandeelhouderDuurzame energieleverantie7

Bedragen in euro x 1.000

Naam verbonden partijFinancieel belang 2019Eigen vermogen 1-1-2019Eigen vermogen 31-12-2019Vreemd vermogen 1-1-2019Vreemd vermogen 31-12-2019Resul- taat 2019% belang in orga- nisatie
Twente Milieu NV1549.7079.79218.07120.0358519,1%
Twence Holding BV1.581135.292140.292147.501147.50110.00012,4%
Bank Nederlandse Gemeenten7365.205.0005.205.000135.072.000135.072.000n.b.0,3%
Enexis NV1713.704.0003.804.0003.418.000n.b.200.0000,07%
CBL Vennootschap BVnihil13512555-100,2%
Vordering op Enexis BV nihil00356.505000,2%
Verkoop Vennootschap BVnihil13812588-130,2%
CSV Amsterdam B.V.nihil77067000-1000,2%
Publiek Belang Electriciteitsproductie BVnihil1.6101.59050-200,2%
Warmtenetwerk Hengelo BV1.040n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.5,0%
Warmtebedrijf Hengelo BV5.001005.7181.258n.b.5,0%

 1. Verenigingen en stichtingen

Wij hebben geen gecombineerd bestuurlijk en financieel belang in verenigingen of stichtingen.

 1. Overige verbonden partijen

Naam verbonden partijOpenbaar belang dat gediend wordtBestuurlijk belangBeleid in pro- gramma
Euregio (openbaar bestuurslichaam naar Duits recht)Belangenbehartiging gemeenten NL-Duitse grensstreekDeelname algemeen bestuur en Euregioraad9

Bedragen in euro x 1.000

Naam verbonden partijFinancieel belang 2019Eigen vermogen 1-1-2019Eigen vermogen 31-12-2019Vreemd vermogen 1-1-2019Vreemd vermogen 31-12-2019Resultaat VP 2019Aandeel belang
Euregio (Openb. Lichaam volgens NL-Duits recht, volgt niet BBV)241.3821.38235.00035.000n.b.2,4%

 1. Instellingen met bestuurlijk belang overwegend met publieke middelen gefinancierd

Bij de volgende verenigingen is in strikte zin geen sprake van een verbonden partij, omdat er geen sprake is van een financiële impact bij faillissement of aansprakelijkheid door garantstelling.

Naam verbonden partijOpenbaar belang dat gediend wordtBestuurlijk belangBeleid in pro- gramma
Vereniging Nederlandse GemeentenLid van de verenigingKrachtiger lokale overheid door samenwerking en belangenbehartiging 9
Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders Noord NederlandLid van de verenigingBelangenbehartiging gemeenten in deelnemingen, w.o. Enexis NV en maatschappijen inzake verkoop Essent9

Bedragen in euro x 1.000

Naam verbonden partijFinancieel belang 2019Eigen vermogen 1-1-2019Eigen vermogen 31-12-2019Vreemd vermogen 1-1-2019Vreemd vermogen 31-12-2019Resultaat 2019
VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten30665.53065.53076.37476.374n.b.
Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders Noord Nederlandn.v.t.

In bijlage 8.5 is een overzicht opgenomen van de vertegenwoordiging namens onze gemeente bij de verbonden partijen.

In de paragraaf 6.5 Financiering is een overzicht van de deelnemingen opgenomen.