6. Paragrafen 

6.8 Investeringen

6.8.1 Investeringen - algemeen

Warmtenet

In de afgelopen periode is hard gewerkt aan de realisatie van de backbone. Hierbij hebben zich nogal wat tegenvallers voorgedaan waarvoor een voorziening is getroffen. Het zuidelijk deel van de backbone is in 2017 afgerond en in bedrijf genomen waarmee onder meer High Tech Systems Park en Veldwijk Noord en Zuid van duurzame warmte worden voorzien.

In 2018 wordt het leidingwerk van het noordelijke deel afgerond en wordt begonnen met de start van de bouw van DEC Noord aan de nieuwe Laan Hart van Zuid. Deze zal begin 2019 gereed zijn en vanaf dat moment kan ook het noordelijke deel van het warmtenet worden voorzien van duurzame warmte.

Daarnaast lopen er nog onderzoeken naar de mogelijkheden om de kwaliteit van het bestaande aan Warmtebedrijf Hengelo overgedragen leidingnetwerk te verbeteren. In 2018 worden de eerste verbeteringsmaatregelen gerealiseerd. In 2019 wordt dit afgerond.

Binnenstad

Voor de binnenstad hebben we in samenspraak met onze partners een integraal actieplan opgesteld waarmee de aantrekkelijkheid van de binnenstad wordt vergroot. Dit moet het bezoek aan de binnenstad vergroten en het economisch functioneren en vestigingsklimaat verbeteren. De maatregelen die hiervoor in ieder geval uitgevoerd moeten worden zijn:

 • De herinrichting van de Enschedesestraat in samenhang met de al uitgevoerde reconstructie gecombineerd met de aanleg van de openbare ruimte in Langestraat en Burgemeester Jansenplein rondom het stadhuis en nieuwe stadskantoor.
 • Daarnaast ligt er een hoge prioriteit bij de herinrichting van het Marktplein en het aangrenzende kernwinkelgebied.
 • Een andere belangrijke investering is de sloop van de Lambertuspassage en herinrichting en herontwikkeling van het daaromheen liggende gebied.

Nieuw stadskantoor/renovatie stadhuis

In 2017 zijn de daadwerkelijke uitvoerende werkzaamheden gestart voor de realisatie van een nieuw stadskantoor en de renovatie van het bestaande stadhuis voor de herhuisvesting van het gemeentelijk apparaat in het centrum van Hengelo. Het is de bedoeling dat beide gebouwen in de 2e helft van 2019 worden opgeleverd. In dat jaar zal naar verwachting het restant van het dan nog beschikbare projectbudget (grotendeels) worden uitgegeven, naar verwachting tussen de € 15 en € 20 miljoen. Aanvullende asbestsanering in het stadhuis is een concrete tegenvaller, die inmiddels met de 1e Berap 2018 financieel opgevangen is. Risico’s binnen het project zijn met name de (gewicht besparende) vloer van het nieuwe stadskantoor en de renovatiekosten van het stadhuis. Hierdoor zal de oplevering van stadskantoor en stadhuis niet in de zomer, maar in de 2e helft van 2019 plaatsvinden. De trajecten voor interieurontwerp, inrichting en gewenste werkwijze in de nieuwe huisvesting (Hengelo’s werken) zijn inmiddels gestart en lopen op schema.

Investeringen uit het grondbedrijf (zie toelichting taakveld 8.2) :

 • Broek Noord: Ontwikkeling Noordrand, start bouw ca 100 woningen in 2019
 • Start verkoop van circa 25 kavels aan de Marskant
 • Dalmeden is dé Hengelose woningbouwlocatie voor mensen die zelf een eigen woning willen (laten) bouwen; particulier opdrachtgeverschap. In 2019 zullen we ons weer volop inzetten om het mogelijk te maken te voldoen aan de vraag naar kavels voor de particuliere bouw.
 • Door de aantrekkende woningmarkt is de vraag naar vrije kavels voor particulier opdrachtgeverschap in Dalmeden toegenomen. Medio 2018 is de grond voor 183 van de in totaal 520 woningen verkocht. Januari 2018 is gestart met de verkoop van de eerste kavels in het deelgebied Meander. Deze start was zeer succesvol en er zijn veel kavels gereserveerd. De eerste kavels in Meander worden medio 2018 bouwrijp opgeleverd en ook worden hiervoor de optie overeenkomsten verstrekt.
 • Zodra het gros van deze 44 kavels in Meander en de 24 nog niet verkochte kavels in de overige deelgebieden zijn verkocht, kunnen we direct starten met de verkoop van de kavels in Stromen en Meander Zuid (totaal 43). We zullen er voor zorgen dat deze begin 2019 juridisch en technisch bouwrijp zijn. Daarnaast werken we de stedenbouwkundige plannen voor de rest van Meander verder uit zodat ook voor dit deel van Dalmeden het bestemmingsplan in 2019 kan worden afgerond en de grond bouwrijp kan worden gemaakt. Op deze manier zorgen we er voor dat we tijdig nieuw aanbod van kavels hebben. Naast het aanbod van kavels voor individuele particuliere opdrachtgevers, worden 13 woningen in Dalmeden aangeboden door Holtkamp Bouw en is er een initiatief van een collectief dat 29 woningen gaat realiseren in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Hart van Zuid

 • We maken een ontwikkelstrategie voor het WTC Twente Businessdistrict, deze is in 2019 gereed
 • Het Industrieplein krijgt een nieuwe inrichting. In het ontwerp worden onder andere opgenomen een skatepark, een beek en een schakel in het F35 fietsnetwerk.
 • Door de koper van het Vereenigingsgebouw wordt de verbouw gestart om het gebouw een nieuw leven te geven als horeca hotel en vergaderfaciliteit
 • De nieuwe Laan Hart van Zuid en de nieuwe brug over het Twentekanaal zijn in 2019 gereed.

Deldenerstraat

 • De Deldenerstraat wordt de komende jaren aangepakt. Projectmatig is het opgedeeld in 3 delen: Geerdinksweg – Tuindorpstraat, Tuindorpstraat – Marskant inclusief Mitchamplein en Marskant – Bornsestraat. In 2019 zullen de eerste ontwerpen uitgewerkt worden van het deel rondom het Mitchamplein. Hiervoor moet gekeken worden hoe dit ingepast kan worden in verband met voormalig garage Meijer. (zie paragraaf 2.1 Verkeer en vervoer). De financiële dekking van de gehele traverse is nog niet gedekt. Daar waar sprake is van rioolvervanging (Het deel tussen de Geerdinksweg en de Tuindorpstraat) zal ook de herinrichting van de weg bekostigd worden uit het GRP. Voor de overige delen van de Deldenerstraat dient voor de realisatie nog dekking te worden gevonden.

In 2019 gaan we ook verder met het investeren in verhardingen. Daar waar kabels en leidingen vervangen zijn en tegelverhardingen vervangen moeten worden zullen de oude materialen vervangen worden.

Haveninfrastructuur

Wij gaan verder met de fysieke aanpassingen in de haven voor grotere schepen, klasse Va. Dit doen wij om grotere schepen toegang te bieden tot onze haven en hier te kunnen laden en lossen.

6.8.2 Ontwikkelingen Algemene Reserve Investeringen (ARI)

Met de vaststelling van de begroting 2009 is de Algemene Reserve Investeringen (ARI) ingesteld. In de Kadernota 2009-2012 is de eerste inventarisatie van via ARI te dekken investeringen gemaakt.

De investeringen betroffen de: gebiedsinrichting van het Centraal Station Twente, de uitvoeringsmaatregelen naar aanleiding van het Binnenstadsdebat, de inrichting van de openbare ruimte Winkelcentrum Esrein-Hart van Zuid, de aanpassing 30 km/uur gebieden en het Hoogwaardig Openbaar Vervoer Kruispunt Kuipersdijk.

Inmiddels zijn alle bijdragen vanuit ARI verrekend met de genoemde projecten. Alleen resteert op dit moment nog een bedrag van € 1,7 miljoen als bijdrage voor het stadskantoor/stadhuis. Afhankelijk van de voortgang is de verwachting dat, met uitzondering van de verhuiskosten ad € 600.000, de verrekening in 2018 zal plaatsvinden.