6. Paragrafen 

6.9 Subsidies

Wat willen we bereiken

De gemeente Hengelo verleent subsidies om bepaalde doelen te bereiken. De doelen zijn omschreven in de programma’s van de Beleidsbegroting en in specifieke beleidsnota’s. De subsidieverlening moet voldoen aan de regels van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening en de subsidie uitvoeringsregelingen. De laatste twee worden door onszelf bepaald. Met een subsidie kunnen de kosten van een activiteit geheel of gedeeltelijk worden betaald.

Hoe gaan we dit doen?

Voor het jaar 2019 is de lokale regelgeving vastgelegd in de volgende documenten:

  • Algemene subsidieverordening 2011
  • Subsidie uitvoeringsregelingen 2019

Per afzonderlijke subsidie worden de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verleend, de verplichtingen waaraan de subsidieontvanger moet voldoen en de wijze van betaling vastgelegd in een subsidiebesluit (beschikking). Waar mogelijk worden prestatieafspraken gemaakt.

We kennen jaarlijkse subsidies die per (boek) jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een instelling voor een periode van maximaal 4 jaar wordt verstrekt, en eenmalige subsidies voor bijvoorbeeld projecten of activiteiten.

In de begroting is rekening gehouden met de jaarlijkse indexering zoals in de Kaderbrief 2019-2022 opgenomen. De meeste subsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Voor 2019 zijn de subsidies geïndexeerd met 2,47% en de huursubsidies met de prijsindex van 0,6%.

Subsidies begroting 2019

Uitvoerings-/subsidieregelingen:Specificatie subsidie 2019 (in euro’s):Subsidieplafonds 20191 (in euro’s):
Kunst en Cultuur
Basissubsidie amateurkunst128.082
Culturele kernvoorzieningen: * Bibliotheek Hengelo * Oyfo * Schouwburg Hengelo * Metropool Hengelo2.317.8952.002.2941.713.5381.080.7267.114.453
Beeldende kunst * Ateliers '93 * SWWK * Stichting HeArtpool * MHHK6.17611.24413.5923.80434.816
Cultureel erfgoed * Museum Hengelo * Stichting Historisch Archief Beckum * Stichting Historie Brandweer Hengelo16.1362.6421.13019.908
Overige culturele voorzieningen * Hengelose Oranjevereniging * Stichting 4 mei12.4392.99015.429
Stichting Lokale Omroep Hengelo97.645
Aanjaagbudget Beeldende Kunst en Vormgeving54.365
CultuurLokaal – regelingen voor incidentele projecten
Culturele initiatieven18.037
Podiumbudget19.811
Internationaal
Uitwisseling Partnerstad Emsdetten2.157
Jeugd
Vrijwillig Jeugdwerk106.230
Sport en Bewegen
Mindervalide Sport21.741
Jeugdsport * kennismakingsactiviteiten * sporttechnisch kader37.00010.53247.532
Welzijn
Wijkwelzijnswerk2.099.847
Zorg
Maatschappelijke opvang, begeleiding en bemoeizorg * inloop GGz * inloop maatschappelijke opvang * bemoeizorg en begeleiding * begeleiding door vrijwilligers348.398465.872148.89452.7611.015.925
Thuis in de buurt26.737
Subsidie Voorschool Hengelo 20191.290.000
Stimuleringsregeling ”lang zult u wonen”50.000
Cultuurhistorisch erfgoed 2016 t/m 2019
* Regeling Cultureel Erfgoed 2016 t/m 2019* Monumentenzorg* Kunst uit wederopbouwperiode* Karakteristieke boerderijen en opstallen* Begraafplaatsen en gedenkmonumenten* Voorlichting en communicatie 2016 t/m 2019* Regeling Archeologie 2016 t/m 2019* Regeling Gevelverbetering Binnenstad 2016 t/m 201948.52110.572----31.464107.018

Bewonersparticipatie
* Basissubsidie erkende bewonersorganisaties* Organiseren van wijkbrede activiteiten door erkende bewonersorganisaties* Buurtbonnen voor ongeorganiseerde bewoners(groepen)59.96777.38254.364

1 De bovengenoemde subsidieplafonds kunnen door bezuinigingsmaatregelen nog worden aangepast.