Wat doet Hengelo in 2019 

Programma’s

Wat doet Hengelo?
Inkomsten * 1.000
303.872
 
303.839
Uitgaven * 1.000
 
303.872
Inkomsten * 1.000
 
303.839
Uitgaven * 1.000
 
 
102
1 Veiligheid
8.241
 
1 Veiligheid
102
 
8.241
 

Programma 1 Veiligheid

We zetten ons in om Hengelo een leefbare en veilige stad te laten zijn voor onze inwoners en mensen die hier werken en recreëren. Dat gaat niet vanzelf, dus zetten we vol in op de prioriteiten van het veiligheidsbeleid, jeugd en middelengebruik, radicalisering en polarisatie en ondermijning.

Aandeel van de totale begroting

3%
%
 
945
2 Verkeer, vervoer en waterstaat
9.712
 
2 Verkeer, vervoer en waterstaat
945
 
9.712
 

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Wij dragen er zorg voor dat Hengelo goed bereikbaar is over de weg, het spoor en het water. Daarbij horen goede parkeervoorzieningen voor fiets en auto, met name in de binnenstad en is de openbare ruimte goed onderhouden, schoon en veilig.We willen met name het fietsgebruik stimuleren, omdat fietsen gezond is en duurzaam bovendien.

Aandeel van de totale begroting

3%
%

 
5.727
3 Economie
6.471
 
3 Economie
5.727
 
6.471
 

Programma 3 Economie

Hengelo heeft een sterk economisch profiel met onze maakindustrie, vakmanschap en techniek. Vanuit de gemeente gaan we dat de komende jaren verder uitbouwen en faciliteren. We koesteren onze zittende ondernemers. Zij zijn belangrijke ambassadeurs voor onze stad. Daarnaast willen we Hengelo als aantrekkelijke vestigingsplaats extra stevig in de markt zetten. Onze acquisitie is gericht op bedrijven die een bijdrage leveren aan onze werkgelegenheid en die ons economisch profiel helpen versterken. En omdat de economie zich niets aantrekt van de gemeentegrenzen, werken wij bij deze opgave samen met onze regionale partners. De ontwikkeling van de binnenstad is van belang voor een prettige en aantrekkelijke stad. Samen met onze partners werken we aan de uitvoering van het Actieplan Binnenstad en zorgen we voor meer reuring in de stad.

Aandeel van de totale begroting

2%
%

 
1.850
4 Onderwijs
11.411
 
4 Onderwijs
1.850
 
11.411
 

Programma 4 Onderwijs

 • We dragen zorg voor voldoende en adequate schoolgebouwen, evenwichtig gespreid over de stad, zodat alle kinderen in een goed gebouw onderwijs kunnen volgen.
 • We hechten er aan dat alle kinderen en volwassenen in Hengelo de kans krijgen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen; meer specifiek zetten we in op een zo groot mogelijk bereik van de Voorschool, een optimale aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en een goede afstemming tussen onderwijs en zorg;
 • We zorgen er voor, dat onze wettelijke taken rond het onderwijs goed worden uitgevoerd door voldoende onderwijs met een openbaar karakter aan te bieden.

Aandeel van de totale begroting

4%
%
 
3.857
5 Sport, cultuur en recreatie
22.717
 
5 Sport, cultuur en recreatie
3.857
 
22.717
 

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Wij willen graag dat iedereen in Hengelo kan genieten van kunst en cultuur. Niemand is hetzelfde; ieder z’n eigen smaak. Daarom willen we graag een aanbod dat afwisselend is én van goede kwaliteit. Mensen moeten uiteraard weten waar zij dat aanbod kunnen vinden, maar ook hoe zij zélf aan de slag kunnen gaan op het gebied van kunst en cultuur. Wij dragen daaraan bij door bijvoorbeeld culturele instellingen te subsidiëren of gebouwen te verhuren.

Kunst en cultuur

Wij vinden het belangrijk dat alle Hengeloërs, jong en oud, genoeg bewegen. Uiteraard maakt iedereen die keuze zelf, maar wij willen daar graag bij ondersteunen. Dat doen wij door overal in de stad goede en veilige onderkomens te bieden aan sportverenigingen. Ook steunen wij de vrijwilligers binnen de clubs en zorgen dat alle basisschoolleerlingen kennismaken met verschillende sporten.

Sport

Aandeel van de totale begroting

7%
%

 
45.389
6 Sociaal domein
131.330
 
6 Sociaal domein
45.389
 
131.330
 

Programma 6 Sociaal domein

Iedereen in Hengelo moet kunnen mee doen. Inwoners, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals zorgen er samen voor dat (kwetsbare) mensen die tijdelijk of voor een langere periode ondersteuning nodig hebben, deze zoveel mogelijk op maat krijgen, passend bij hun mogelijkheden en specifieke situatie. Dit geldt voor ondersteuning vanuit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de Participatiewet).

De volgende uitgangspunten vinden we daarbij belangrijk:

 • Versterken van eigen kracht van mensen en hun omgeving.
 • Iedereen krijgt zoveel mogelijk de ondersteuning en zorg (op maat) die hij/zij nodig heeft.
 • Eén huishouden (één gezin), één plan en waar nodig één regisseur.
 • Behoud het goede.
 • Ontwikkelen en verbeteren van werkwijze gericht op eigen kracht van mensen en omgeving.
 • Sterke inzet op welzijn, mantelzorg en vrijwilligers en de hierbij benodigde voorzieningen.
 • Verbinden zorg, welzijn, jeugd, onderwijs en participatie, zowel inhoudelijk als financieel.
 • Begeleiding vooral richten op ondersteuning bij participatie.
 • Verhogen van doelmatigheid, zorg dragen voor productieve prikkels richting zorgaanbieders en minder bureaucratie.
 • Ruimte voor en vertrouwen in professionals.

Er is sprake van financiële tekorten. Daarom zijn in 2017 en 2018 maatregelen genomen om tot ombuigingen in de meerjarenbegrotingen te komen (notitie Ondersteuning Zorg en Jeugd 2017, Interventieprogramma Sociaal Domein 2018).

Aandeel van de totale begroting

43%
%
 
20.476
7 Volksgezondheid en milieu
21.440
 
7 Volksgezondheid en milieu
20.476
 
21.440
 

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

We willen een gezonde levensstijl bij onze inwoners onder de aandacht brengen en daar waar mogelijk bevorderen, waarbij de focus ligt op zelfredzaamheid, eigen kracht en participatie. We zetten daarbij in op preventie, integraliteit en het tegengaan van gezondheidsverschillen.

We willen samen met de inwoners, instellingen en ondernemers de stad verduurzamen. Niet alleen omdat we nu prettig willen leven, maar ook omdat we Hengelo goed willen achterlaten voor een volgende generatie. Dat doen we in 2019 op deze manier:

 • Wij werken mee aan de ontwikkeling van zonneparken. Bij de afweging en inpassing van zonneparken geven wij voorrang aan lokale initiatieven van onderop.
 • De afspraak maken dat nieuwbouw zoveel mogelijk aardgasvrij wordt gebouwd (bijvoorbeeld in Woolderlanen).
 • Intensief optrekken met Welbions om woningen en omgeving duurzaam te maken, zoals een proef met de Nijverheid als aardgasloze wijk
 • afspraken rond minder verstening van tuinen en meer groen.
 • Wij gaan elektrisch rijden bevorderen. Dat doen we bijvoorbeeld door elk verzoek voor een elektrische laadpaal te honoreren (dat is gratis voor de inwoners).

Aandeel van de totale begroting

7%
%

 
25.069
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
27.862
 
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
25.069
 
27.862
 

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

We werken aan een goed en veilig woon- en leefklimaat (constructieve veiligheid) in Hengelo. Daarbij besteden we specifiek aandacht aan de projecten binnenstad en Hart van Zuid en het thema duurzaamheid.

We gaan er samen voor zorgen dat we met de juiste dingen op de juiste plekken in de stad bezig zijn en ook focus hebben en houden met het lange termijn perspectief in beeld. Daarbij kijken we integraal en in samenhang met de sociale opgaven. We zorgen dat we een actuele visie op de stad hebben, en samen met relevante partners in de stad maken we in het kader van de omgevingsvisie een nadere vertaling. We spelen daarbij in op initiatieven vanuit de stad.

Aandeel van de totale begroting

9%
%

 
200.457
9 Bestuur en ondersteuning
64.656
 
9 Bestuur en ondersteuning
200.457
 
64.656
 

Programma 9 Bestuur en ondersteuning

Wij streven naar een transparant en betrouwbaar financieel huishoudboekje. Uitgangspunt is een financieel gezonde gemeente met een meerjarig reëel sluitende begroting en voldoende reserves om incidentele tegenvallers op te vangen. We blijven strak sturen op de financiële huishouding van de gemeente. De lasten voor de inwoners blijven in 2019 grotendeels gelijk. Er komt geen verhoging van de gemeentelijke belastingen, afgezien van de inflatiecorrectie. Dit geldt voor inwoners, bedrijven en instellingen.

Financieel

Bij een moderne overheid hoort een moderne dienstverlening. We gaan onze dienstverlening de komende periode nog meer vanuit de logica van de inwoners en partners vormgeven. We hebben daarvoor vijf serviceformules ontwikkeld. Zo gaan we er voor zorgen dat Hengeloërs en partners vooraf weten wat ze van ons kunnen verwachten.

Dienstverlening

Onze bestuursstijl (open en doelgericht) is ook regionaal georiënteerd, primair gericht op de inhoud van de samenwerking. Daarbij zoeken we vervolgens de beste vorm. Dat betekent dat het principe van ‘coalitions of the willing’ voorop blijft staan, waarbij wij groot belang hechten aan het tempo en de slagvaardigheid van de samenwerking.

Bestuurlijke samenwerking

We willen een eigentijdse gemeente zijn; in onze dienstverlening en ook in onze bestuursstijl. De Hengelose inwoners, ondernemers en organisaties staan centraal. We focussen op zaken waar de stad aantoonbaar behoefte aan heeft. Onze bestuursstijl is open en doelgericht. We gaan samen optrekken met onze inwoners om te werken aan de oplossingen voor Hengelo. We zoeken daarvoor het gesprek met elkaar en met de samenleving en bieden ruimte om het echt samen te doen.

Open bestuursstijl

Aandeel van de totale begroting

21%
%