Wat doet Hengelo in 2017 

Programma’s

Wat doet Hengelo?
Inkomsten * 1.000
285.746
 
285.362
Uitgaven * 1.000
 
285.746
Inkomsten * 1.000
 
285.362
Uitgaven * 1.000
 
 
40.129
1 Economie, Werk en Inkomen
68.125
 
1 Economie, Werk en Inkomen
40.129
 
68.125
 

Programma 1 Economie, Werk en Inkomen

We werken aan een energiek Hengelo voor werken en ondernemen. Wij stimuleren en faciliteren de lokale economie door een actieve en betrokken houding. We wensen dat inwoners zoveel als mogelijk inkomen uit werk hebben. De gemeente streeft ernaar zoveel mogelijk inwoners werkgelegenheid te bieden door enerzijds de voorwaarden voor de vestiging van bedrijven aantrekkelijk te maken, anderzijds individuele begeleiding te bieden voor mensen bij de toeleiding naar werk en/of maatschappelijke participatie. We proberen armoede te bestrijden en schulden te voorkomen dan wel te saneren door schuldbemiddeling. Doel daarbij is de burger zo goed mogelijk in staat te stellen zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan de samenleving.

Aandeel van de totale begroting

24%
%
11. Economie
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
11ASubsidiëren van Bureau Hengelo voor stadspromotie en evenementen.442 
11BBeleid maken voor de haven, toezicht en handhaving hierop en het innen van havengelden.396454
11COrganiseren en aansturen van de markt en kermis.260363
11DBeleid maken over de economische structuur in Hengelo.660234
11ERelaties onderhouden met bestaande en nieuwe bedrijven via accountmanagers.207 
11FSubsidiëren van recreatieparken in regionaal verband.214 
Totaal 2.1781.050
12. Uitkeringen, schuldbemiddeling en minimabeleid
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
12ABijstand verstrekken en andere uitkeringen verstrekken aan oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen en zelfstandigen.43.23338.469
12BSchuldbemiddeling bieden aan inwoners met schulden.1.325 
12CBijzondere bijstand verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen en noodzakelijke uitgaven.2.285204
12DIndividuele inkomenstoeslagen verstrekken aan huishoudens die langer dan drie jaar een laag inkomen hebben.1.385 
12EBevorderen van maatschappelijke participatie door het verstrekken van vergoedingen voor sport- en culturele activiteiten.850 
Totaal 49.07738.673
13. Werkgelegenheid en sociale werkvoorziening
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
13ABeleid ontwikkelen gericht op terugkeer van bijstandsgerechtigden naar de arbeidsmarkt, bevordering van wijkeconomie en adviseren en faciliteren van starters en zzp-ers.1.109 
13BWorkshops, participatietrajecten en re-integratietrajecten voor bijstandsgerechtigden inkopen en uitvoeren.2.91750
13CCoördineren en organiseren van activiteiten om taal-, reken- en ICT-vaardigheden van inburgeraars te vergroten.573356
13DWerkplekken bekostigen bij of via SWB of andere SW-bedrijven voor inwoners met een indicatie sociale werkvoorziening.12.270 
Totaal 16.870406

 • Jaarlijks wordt er € 100.000 extra geïnvesteerd in de samenwerking op het gebied van economie en arbeidsmarkt in Twente.
 • Er wordt een geactualiseerde regionale bedrijventerreinenvisie vastgesteld en de programmering van kantoren wordt geanalyseerd.
 • De nieuwe Horecavisie wordt opgesteld. Deze visie is een belangrijke pijler voor de ontwikkeling van de binnenstad.
 • Het kindpakket is ingevoerd en er wordt ingezet op het nog beter bereiken van de doelgroep.
 • Vanuit het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2020 starten diverse pilots op het gebied van preventie of schuldhulpverlening:
 • Op het gebied van vroegsignalering worden signalen van betalingsachterstanden gecombineerd en opgepakt door Wijkracht, in samenwerking met BudgetAlert.
 • Het LEF-project “aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt” wordt opgestart, dat is gericht op VSO-PRO-Entree-schoolverlaters.
 • Deelname aan- en uitvoeren van het regionale project “Jeugdwerkloosheid”, gericht op uitstroom van jongeren naar werk.

 
9.091
2 Onderwijs en Jeugd
40.828
 
2 Onderwijs en Jeugd
9.091
 
40.828
 

Programma 2 Onderwijs en Jeugd

De gemeente streeft ernaar de ontwikkeling van jeugdigen (en volwassenen) te bevorderen en de jeugd te laten opgroeien tot zelfredzame inwoners. Het beleid hierop wordt vormgegeven binnen het programma Jeugd en de 2 pijlers “opgroeien en ontwikkelen” en “opvoeden en zorg”. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente naast de taak van het preventieve jeugdbeleid en de jeugdgezondheidszorg ook verantwoordelijk voor alle jeugdhulp voor jeugdigen tot 18 jaar.

Aandeel van de totale begroting

14%
%
21. Opgroeien en ontwikkelen
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
21AUitvoeren van wettelijke taken rond het openbaar onderwijs zoals bestuurlijke en financiële taken.228222
21BOpstellen van een programma onderwijshuisvesting samen met schoolbesturen over nieuwbouw en aanpassing van gebouwen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs.13.8767.498
    
21CBeleid maken voor voorschoolse periode en primair onderwijs om onderwijsachterstanden te voorkomen en te bestrijden zoals voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en Integrale Kindcentra (IKC).1.5081.073
21DInkoop van onderwijsbegeleiding ter verbetering van de zorgstructuur in de voorschoolse periode, primair, voortgezet en speciaal onderwijs.117 
21ELeerplicht controleren en begeleiden van jongeren om voortijdige schooluitval te voorkomen.359237
21FBeleid maken voor individueel en groepsleerlingenvervoer, aanvragen hiervoor toetsen en vervoer inkopen.9246
21GCoördineren en organiseren van activiteiten om taal- en rekenvaardigheden voor volwassenen te bevorderen.310
21HBekostigen van peuterspeelzaalwerk.649 
21IUitvoeren wettelijke toezichtstaken rond kinderopvang en peuterspeelzalen.68254
21JSubsidiëren van algemeen jeugd- en jongerenwerk, zoals jongerencentra en scouting en specifiek jeugd- en jongerenwerk gericht op jongeren die buiten de boot dreigen te vallen zoals ambulant jongerenwerk.2.119 
Totaal 20.4949.091
22. Opvoeden en zorg
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
22AOrganiseren en bekostigen van informatie, advies en preventie rond opvoeden en zorg.979 
22BDe GGD financieren voor uitvoering van het basispakket Jeugdgezondheidszorg.1.909 
22CInkopen van Jeugdhulp zoals bij opvoed- en opgroeiproblemen, psychische problemen en verstandelijke beperkingen.14.4920
22DInkopen van beschermingsmaatregelen en jeugdreclassering na uitspraak van de kinderrechter.2.954 
Totaal 20.3340

 • Het doorontwikkelen en uitbreiden van de voorschoolse voorzieningen in Hengelo,
 • Er wordt uitvoering gegeven aan het huisvestingsplan Voortgezet Speciaal Onderwijs.
 • Het integraal aanbesteden van vervoer, waaronder ook leerlingenvervoer.
 • De toegang jeugd en gezin verbeteren.
 • Jeugdhulp innovatief in het onderwijs inzetten ter voorkoming van inzet van zware zorg door middel van onderwijs-zorgarrangementen.
 • stimuleren en faciliteren integrale aanpak en innovatie van jeugdhulppartners, onder andere door gezamenlijke voorbereidingen voor getransformeerde inkoop vanaf 2018

 
2.446
3 Welzijn en Zorg
33.198
 
3 Welzijn en Zorg
2.446
 
33.198
 

Programma 3 Welzijn en Zorg

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) maakt gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische of psychosociale problemen. Ook als ze (door ouderdom) geconfronteerd worden met beperkingen. Daarnaast verzorgen gemeenten het beschermd wonen en de opvang voor mensen met psychische of psychosociale problemen en opvang van mensen die als gevolg van huiselijk geweld niet in de thuissituatie kunnen blijven. De ondersteuning is gericht op het zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen, ook als mensen ouder worden. De insteek is dat eerst de eigen kracht en het eigen netwerk (familie, vrienden, buren) worden ingezet. Wanneer dit niet kan of niet genoeg is, wordt gekeken welke algemene voorzieningen kunnen bijdragen in de ondersteuning en uiteindelijk kan aanvullend een Wmo maatwerkvoorziening worden ingezet. Voor mensen die echt niet (meer) in hun thuisomgeving kunnen wonen is er zorg beschikbaar via de Wet langdurige zorg (Wlz). De veranderingen in de Wmo maken deel uit van het grotere geheel van veranderingen in de langdurige zorg. De Wmo is daarbij de kapstok en de basis voor het beleidsprogramma voor wonen, welzijn en zorg. Dit programma bestaat uit de volgende twee programmalijnen: Thuis in de buurt, dat zich vooral richt op de algemene en preventieve voorzieningen en Maatwerk zorg, dat zich vooral richt op de maatwerkvoorzieningen

Aandeel van de totale begroting

12%
%

31. Maatwerk zorg
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
31ASubsidiëren van maatschappelijke opvang, begeleiding, bemoeizorg en preventieve GGZ.1.108 
31BHuishoudelijke hulp financieren voor mensen met een Wmo-indicatie.7.690867
31CVervoersvoorzieningen zoals collectief vraagafhankelijk vervoer financieren voor mensen met een Wmo-indicatie.1.555350
31DHulpmiddelen verstrekken aan mensen met een Wmo-indicatie.3.100 
31FBeoordelen en financieren van WMO-begeleiding zowel individuele begeleiding als groepsbegeleiding (dagbesteding en -opvang).9.667 
31GBeleid maken voor individuele WMO-voorzieningen en het uitvoeren van WMO-indicaties (inclusief medische advisering).1.483643
Totaal 24.6041.859
32. Thuis in de buurt
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
32AInformeren, adviseren en ondersteunen van cliënten bij het zorgloket (in samenwerking met wijkteams).2.126 
32BSubsidiëren van beheer, activiteiten en exploitatie van wijkwelzijnsvoorzieningen zoals buurtcentra en speeltuinen.2.654587
32CInzetten van stadsdeelregisseurs als vaste contactpersonen tussen de gemeente en wijkbewoners en subsidiëren van bewonersparticipatie zoals bewonersorganisaties en buurtbonnen.544 
32DFinancieren van de GGD voor publieke gezondheidszorg, zoals epidemiologie, gezondheidszorgbevordering en infectieziektenbestrijding.853 
32ESubsidiëren van Stichting Welzijn Ouderen Hengelo (SWOH), Seniorenplatform en een aantal ouderenbonden.721 
32FSubsidiëren van het antidiscriminatiebureau Artikel 1.44 
32GSubsidiëren van het Servicepunt Vrijwilligers.339 
32HSubsidiëren van de Stichting Informele Zorg Twente (SIZT).210 
32ISubsidiëren van activiteiten ter bevordering van de emancipatie van laagopgeleide vrouwen.5 
32JSubsidiëren van de WMO-clientenraad en gehandicaptenorganisaties.70 
32KSubsidiëren van algemeen maatschappelijk werk en thuisbegeleiding.1.027 
Totaal 8.594587

 • Wijkracht zet in 2017 extra in op dag- en vrijetijdsbesteding in de wijken; doorontwikkeling sociaal werk, koppeling werk, inkomen en geestelijke gezondheidszorg.
 • Uitvoeren actieplannen mantelzorg en vrijwilligerswerk
 • De ontwikkeling van een stimuleringsregeling lang zult u wonen. Het accent ligt op preventie en subsidiemogelijkheden voor woningeigenaren.
 • Uitvoering geven aan de motie ‘Gebruik innovatiebudget’ waardoor een platform geboden wordt waar Hengeloërs laagdrempelig de kans krijgen om innovatieve te delen.
 • Een concretere invulling van het toezicht op kwaliteit en het doen van resultaatmetingen binnen de Wmo. Dat is ook weer belangrijk voor de inkoop van zorg.
 • Een nieuwe manier van maatwerkvervoer in combinatie met andere vormen van doelgroepenvervoer op Twents niveau.

 
3.648
4 Sport en Cultuur
15.178
 
4 Sport en Cultuur
3.648
 
15.178
 

Programma 4 Sport en Cultuur

De gemeente streeft ernaar dat sport voor iedereen toegankelijk is, veilig en laagdrempelig. De burgers zijn in grote mate zelf verantwoordelijk voor hun eigen sport- of beweeggedrag en we gaan uit van de eigen kracht van sportaanbieders. Als gemeente zetten we in op ondersteuning van maatschappelijk actieve sportverenigingen. Sportbeleid is nauw verweven met andere beleidsterreinen.

De gemeente streeft naar een kwalitatief sterke, duurzame en diverse culturele infrastructuur. We willen dat de inwoners weten wat hun stad aan kunst en cultuur te bieden heeft, daar in geschoold kunnen worden en er volop aan deel kunnen nemen. De gemeente speelt hierin verschillende rollen: regisseur, subsidieverlener, opdrachtgever, vastgoedverhuurder.

Aandeel van de totale begroting

5%
%
41. Sport
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
41AStimuleren van sport op scholen, in wijken en in gemeentelijke accomodaties.890536
41BOndersteunen van sportverenigingen.23 
41CHet beheren en onderhouden van sportaccommodaties zoals zwembaden, sportparken en sporthallen.6.0232.204
Totaal 6.9352.740
42. Cultuur
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
42ASubsidiëren van de bibliotheek.2.42753
42BSubsidiëren van de muziekschool.1.273157
42CSubsidiëren van CREA/HEIM.931 
42DSubsidiëren van het Rabotheater.1.567 
42ESubsidiëren van amateurverenigingen.193 
42FFinanciering kunst- en cultuureducatie op scholen.7048
42GBeheren en onderhouden gemeentelijk kunstbezit.121 
42HSubsidiëren van ateliers en beeldende kunst.52 
42ISubsidiëren van musea en monumenten.61 
42JSubsidiëren van de lokale omroep.41 
42KSubsidiëren van diverse culturele activiteiten zoals carillon, 4 mei en Koningsdag.54 
42LSubsidiëren van het poppodium Metropool.1.452649
Totaal 8.243908

 • Als nadere uitwerking van de kadernota Sport en Bewegen worden drie uitvoeringsprogramma’s gemaakt: sportstimulering, verenigingsondersteuning en sportaccommodatiebeleid. In 2017 wordt uitvoering gegeven aan deze programma’s:
 • In het Twentebad wordt gestart met de bouw van de overkapping van het 50 meter buitenbad. Ook worden de benodigde werkzaamheden verricht aan de technische installaties.
 • Het onderhoud van alle sportaccommodaties en het beheer van buitensport accommodaties wordt ondergebracht bij Gildebor.
 • Voor toetreding van een nieuwe amateurkunstvereniging wordt het subsidieplafond van de basissubsidies Amateurkunst tijdelijk verhoogd.
 • In samenspraak met de culturele kernvoorzieningen worden nieuwe subsidie- en prestatieafspraken gemaakt.
 • HEIM/CREA en Muziekschool fuseren tot één organisatie voor kunst, muziek, techniek en erfgoed. De organisatie werkt toe naar een gemeenschappelijke huisvesting aan de Industriestraat.

 
4.158
5 Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit
6.848
 
5 Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit
4.158
 
6.848
 

Programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit

De gemeente maakt het mogelijk dat er woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimtes etc. in Hengelo gebruikt en gebouwd kunnen worden en dat infrastructuur aangelegd wordt zodanig dat het bijdraagt aan een duurzaam, leefbaar en veilig woon-, werk- en leefklimaat van Hengelo. Wij doen dat in nauwe samenwerking met andere gemeenten, de 4 O’s (Onderwijs, Onderzoek, Overheid en Ondernemers) in Twente en met de woningcorporatie Welbions. De gemeente richt zich daarbij op de vragen van de klanten en is daarbij flexibel, waarbij een afweging plaats vindt tussen het individuele en het algemene belang. Er is aandacht voor de samenhang tussen visie/beleid, strategie/programmering en ontwikkeling waarbij we dat steeds meer samen met de (georganiseerde) burgers, bedrijven en maatschappelijk organisaties (willen) doen.

Aandeel van de totale begroting

2%
%
51. Ruimtelijke ontwikkeling
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
51AStructuurvisie opstellen.2450
51BRuimtelijke visies en strategieën op planologisch gebied maken en stedebouwkundige plannen ontwerpen. 501 
51CBestemmingsplannen maken.32877
51DWoonvisie opstellen gericht op voldoende woningen en een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van woningen492 
51EBeleid maken en adviseren voor onderhoud van monumenten, archeologie en cultuurhistorie.4745
51FBasisregistratie adressen en gebouwen (BAG), de topografische kaart Hengelo en geografische databases beheren en onderhouden en vastgoed- en geo-informatie inwinnen, beheren, analyseren en presenteren 3601
Totaal 1.973123
52. Omgevingsvergunning
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
52AOmgevingsvergunningen verstrekken zoals rond bouw, verontreiniging, brandveiligheid en bomen kappen.1.3112.329
52BToezicht houden op naleving van omgevingsvergunningen en handhaven.67931
Totaal 1.9902.360
53. Bereikbaarheid
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
53ABeleid maken over verkeer en vervoer, verkeersvoorzieningen ontwerpen en verkeersadvies geven.788131
53BBeheren en onderhouden van bebordingen en straatnaamborden.38624
53CBeleid maken over openbaar vervoer (OV) en onderhouden van OV-systemen.454 
53DBeheren en exploiteren van blauwe zones, het betaald parkeergebied en parkeergarage De Beurs.1.2571.521
Totaal 2.8851.675

 • Conform de woonvisie wordt toegewerkt naar minder harde bestemmingsplannen waardoor ruimte in de programmering ontstaat voor nieuwe initiatieven.
 • De projecten uit de ontwikkelagenda voor Hengelo zijn in uitvoering genomen. Realisatie van het Skatepark, deels door middel van het inzetten van de provinciale subsidie voor de stadsentrees.
 • Op het gebied van Flora en Fauna treden enkele wetswijzigingen in werking waardoor de gemeente vanaf 2017 het loket voor Flora en Fauna wordt.
 • De locatie Badhuis-Ariënsschool wordt herbestemd zodat cultureel erfgoed bewaren blijft.

 
21.253
6 Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid
31.507
 
6 Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid
21.253
 
31.507
 

Programma 6 Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid

De openbare ruimte is de directe leefomgeving van de Hengelose inwoner. We streven naar gezonde, veilige en leefbare wijken. Het is de taak van de gemeente om een wijk leefbaar te maken én te houden. Een duurzaam Hengelo functioneert volgens het principe van de circulaire economie. De gemeente past dit uitgangspunt toe in eigen activiteiten en stimuleert en ondersteunt maatschappelijke initiatieven. Ook wordt met de aanleg van een warmtenet wordt een belangrijk deel van de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen verwezenlijkt. Warmtenet zet onbenutte restwarmte en andere hernieuwbare energie in om fossiele brandstoffen te vervangen. De gemeente is verantwoordelijk voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater, het oplossen van stedelijke grondwaterproblemen en de afvoer van (afgekoppeld) hemelwater te regelen.

Aandeel van de totale begroting

11%
%
61. Onderhoud openbare ruimte
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
61AWegen, straten en pleinen onderhouden.3.313179
61BVerwijderen van afval, schoonhouden van de openbare ruimte (inclusief straatmeubilair) en bestrijden van gladheid.2.137724
61CWegen, paden en openbare ruimte voorzien van voldoende licht.99582
61DBomen en groenvoorziening in de openbare ruimte beheren en onderhouden.4.29825
61ESubsidiëren van de kinderboerderij.233 
61FBeheren en onderhouden van twee begraafplaatsen.646513
61GGemeentelijke speelvoorzieningen beheren en veilig houden.540 
61HBeheren en onderhouden van openbare toiletvoorzieningen.892
Totaal 12.2511.525
62. Afval, milieu en duurzaamheid
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
62AOphalen van afval en grondstoffen.2.680 
62BVerwerken van afval en grondstoffen.4.6352.545
62CKwijtschelden van afvalstoffenheffing voor minima.400 
62DExploiteren van het Milieupark.929 
62EUitvoeren van afvalinspecties door stadstoezicht.222 
62FAfvalstoffenheffing ontvangen.2888.116
62GBeleid maken en adviseren over milieu, bodem, geluid en duurzaamheid.1.526289
62HToezicht houden op milieuregelgeving en uitvoering bodemsaneringen.72442
Totaal 11.40310.992
63. Riool
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
63ARiool, grondwater en afvoer van (afgekoppeld) hemelwater beheren.6.92578
63BBeheren en onderhouden van waterlopen en vijvers.43 
63CRioolheffing ontvangen.3108.657
63DKwijtschelden van rioolheffing voor minima.575 
Totaal 7.8538.736

 • Enschedesestraat: de riolering wordt vervangen en de straat wordt heringericht. Het HOV tracee wordt ingepast en de verlichting vervangen door nieuwe LED verlichting.
 • Deurningerstraat: herinrichting met vrijliggende fietspaden en vervanging en verzwaring van de riolering om wateroverlast tegen te gaan. De bomenstructuur wordt vernieuwd en er wordt nieuwe LED verlichting geplaatst.
 • Op 1 januari 2017 start de nieuwe organisatie voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte, Gildebor. Gildebor is een samenwerking van de gemeentes Hengelo, Hof van Twente en SWB.
 • Het Energie Actieplan wordt verder gerealiseerd. Het Energie actieplan bevat concrete onderzoeken en projecten op het gebied van duurzame energie.
 • Ondergrondse containers voor restafval worden geplaatst als onderdeel van het plan: afvalloos Hengelo.

 
5.054
7 Bestuur, Veiligheid en Openbare Orde
41.531
 
7 Bestuur, Veiligheid en Openbare Orde
5.054
 
41.531
 

Programma 7 Bestuur, Veiligheid en Openbare Orde

De gemeente Hengelo wil de leefbaarheid en veiligheid in en om huis bevorderen, is belast met het leveren van producten en diensten rondom identiteit, draagt zorg voor de informatievoorziening richting haar inwoners en zorgt ervoor dat het politieke besluitvormingsproces op een democratische en interactieve wijze vorm wordt gegeven.

Aandeel van de totale begroting

15%
%
71. Leefbaarheid en veiligheid
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
71BFinancieren van de Veiligheidsregio voor brandweertaken en ter voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises.6.018 
71CAdviseren van de burgemeester rond alle wettelijke taken op het gebied van openbare orde, leefbaarheid en veiligheid.453 
71DBeleid maken en uitvoeren met betrekking tot toezicht en handhaving in de openbare ruimte zoals afhandelen van overlastmeldingen, handhavingsverzoeken en gevonden voorwerpen.1.02597
    
71EFinancieren van noodopvang van dieren en destructie van dode dieren.197 
71FFinancieren van ruiming van conventionele explosieven. 6 
Totaal 7.69897
72. Diensten publiekszaken
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
72AVastleggen, bijhouden en verstrekken van gegevens van inwoners uit de Basisregistratie Personen (BRP). Informatie verschaffen via KCC en website. Uitvoeren van naturalisatieprocessen.998 
72CVoltrekken van huwelijken en geregistreerde partnerschappen.64 
72DOpmaken en verstrekken van identiteitsbewijzen (reisdocumenten en rijbewijzen) en akten van de burgerlijke stand zoals bij geboorte, huwelijk en overlijden.1.3071.788
72EVerkiezingen organiseren.1089
72FUitvoeren van de Wet op de Lijkbezorging.37 
Totaal 2.5141.797
73. Bestuur en bedrijfsvoering
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
73ABedrijfsvoering is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces (overhead).27.8383.160
73BDe leden van het college van B&W betalen.1.349 
73CDe leden van de gemeenteraad betalen.933 
73DDe gemeenteraad ondersteunen middels griffie en de Rekenkamer.307 
73EBestuurlijk samenwerken in Netwerkstad, Regio Twente, Euregio en VNG-verband en dit bekostigen.892 
Totaal 31.3193.160

 • Een nieuw integraal veiligheidsbeleid krijgt vorm voor 2017 – 2021. Speerpunten van dit nieuwe beleid zijn: digitalisering, drank- en horecawet evaluatie, radicalisering, extremisme en vluchtelingenopvang.
 • De basisregistraties worden uitgebreid en er wordt vaker onderzoek gedaan naar adressen en buitenlandse brondocumenten.
 • Door een optimalisatie van dienstverlening gaat de gemeente inwoners beter van dienst zijn.
 • In het kader van lobby, strategie en subsidieverwerving wordt ingezet op een aantal netwerken en programma’s, zoals de Regio Twente, Kennispark, Technology Based Twente en Hart van Zuid en de nieuwe Agenda van Twente.
 • De samenwerkingskoers krijgt verder vorm met als essentie dat de inhoudelijke opgave voorop staat en de vorm waarin die samenwerking wordt afhankelijk is van die inhoudelijke opgave.
 • In 2017 geven de Twentse gemeenten verder invulling aan het Twentebedrijf, de intergemeentelijke organisatie om samenwerkingsinitiatieven op het gebied van bedrijfsvoering in onder te brengen.

 
199.967
8 Financiën
48.147
 
8 Financiën
199.967
 
48.147
 

Programma 8 Financiën

Voor de realisering van het gemeentelijk beleid zijn middelen nodig: mensen, geld en grond. Het streven is er op gericht deze middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. Het grondbedrijf is een middel om doelen te realiseren die de gemeente heeft geformuleerd in het kader van de ruimtelijke ordening. Het vastgoedbedrijf streeft er naar om de doelstellingen te realiseren die de gemeente heeft geformuleerd, zoals: het eigendom centraal bij het vastgoedbedrijf en verhuur tegen minimaal kostprijs dekkende huur. Het verwerven van externe subsidies betekent, dat de gemeente minder eigen middelen hoeft in te zetten voor het realiseren van haar beleidsdoelen. De gemeente verwerft actief subsidie ten behoeve van de realisatie van de gemeentelijke opgaven en ambities. Dit betekent dat we een regierol op ons nemen ten aanzien van de externe verwerving en inzet van middelen. Dit doen we door de samenhang te zoeken met de lobbytaakstelling en anderzijds de verbinding te leggen met de inhoudelijke afdelingen.

Aandeel van de totale begroting

16%
%
81. Grond en Vastgoed
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
81AOnroerende zaken aankopen en verkopen voor woningen, bedrijfsruimte, projecten en maatschappelijke functies als ook aanvullende grondactiviteiten uitvoeren zoals afhandeling van planschade.27.09127.091
81BBeheren, onderhouden en verkopen van gemeentelijk vastgoed.2.6461.283
81CDe mogelijkheid bieden om grond in erfpacht uit te geven voor maatschappelijke organisaties, bedrijventerreinen en woningbouw.1.0381.311
Totaal 30.77529.685
82. Algemene dekkingsmiddelen
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
82AGemeentefondsmiddelen ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van gemeentetaken.0127.452
82BExterne subsidies verwerven, realiseren en verantwoorden.2050
82CBelastingen ontvangen, zoals OZB, toeristen-, Honden-, reclame- en precariobelasting.77922.735
82EDividend ontvangen van verbonden partijen (deelnemingen).29895
82FRente betalen en ontvangen rente incl. doorverstrekkingen aan sociale huisvestingsinstellingen.13.30018.441
82GMutaties in diverse reserves doorvoeren.4.096100
82IGeld reserveren voor onvoorziene uitgaven.166 
82JBegrotingstechnische correcties doorvoeren.-1.203660
Totaal 17.372170.282

 • De regelgeving voor grondbedrijven is aanzienlijk veranderd. Dit heeft gevolgen voor de begroting, zie hiervoor de paragraaf grondbeleid.
 • De vraag naar woningbouwkavels trekt in sterke mate aan. Het is zaak om te zorgen dat op korte en middellange termijn voldoende woningbouwkavelskavels aangeboden kunnen worden.
 • De gemeente is in onderhandeling om de grondexploitatie van het project Hart van Zuid volledig in eigen handen te krijgen om zo weer voortgang in de gebiedsontwikkeling te krijgen.
 • het bereiken van kostenbesparingen op maatschappelijk vastgoed door middel van eenduidige inrichting van de centrale vastgoedorganisatie en verduurzaming.
 • Het digitaliseren van de planning- en controlcyclus wordt verder ontwikkelt. De digitale versie van de begroting 2017-2020 is hier een voorbeeld van.
 • De post ‘Kleine Opties Incidenteel Nieuw Beleid’ is met de vaststelling van de Kadernota 2017-2020 weer ingesteld.